HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

l
v durfden aanvankelijk de ontginningsbedrijven en vooral de gr­oo-
A tere ,sleoht aan. Hoewel door dezen gang van zaken ook wel flinke,
ondernenrende boeren in Noordbrabant zijn gekomen, hetgeen zeker _
zijn goede zijde heeft, zijn er toch ook veel mislukkingen te boeken. t
Op verschillende plaatsen zijn de in den volksmond genoemde ,,Hol- Q
, landsche boeren" er niet in geslaagd om zich aan het zand- en ont- l
ginningslbedrijf aan te passen en zijn zij weer verdwenlen ofsterk
achteruitgegaan in welvaart. Eene gunstige uitzondering maken
dikwijls Limburgsche landbouwers, die veelal ondernemend zijn en =
zich beter weten aan te passen. Ook verschillende boeren uit den
Geldersohen Achterhoek hebben met suooes ontgonnen.
Van de gemeenten, welke, wat de ontginning in de jaren 1907- A
1923 van haar grond betreft, meer op den voorgrond zijn getreden, l
Client in het bijzonder de gemeente Maashees te worden vermeld. ,
Van deze gemleente zijn nagenoeg alle gronden, welke daarvoor in i
i aanmerking komen, ontgonnen, terwijl daarop boerderijen zijn ge- `
i sticht, welke thans met gunstige resultaten verpacht zijn. De
_ bedrijven zijn hier groot en er zijn flinke bedrijfsgebouwen. De hooge v
gronden zijn in de laatste jaren grootendeels met renteloos voor- ¥
schot beboscht, zoodat deze gemeente hare woeste gronden, in 1910 ·
nog i- 1200 H.A., thans bijna geheel in cultuur heeft gebracht. 1
Neemt men hierbij nog in aanmerking, dat de gemeente slechts over j
vh beperkte financieele middelen beschikte, dan vallen de bereikte
{ resultaten des te meer op. Een deel der gronden ligt onder de ge- 4
l meente Vierlingsbeek. ,
V-an de overige gemeenten, waarvan sedert 1907 veel woeste grond
S is ontgonnen, kunnen - om een greep te doen - worden genoemd
Bergeijk, Beugen, Boxmeer, Deurne, Diessen, Eersel, Erp, Mill, Nis- {
telrode, Sambeek, Tilburg, Veldhoven, Wanroy, enz, E
Stichting van boerderijen met Rijkssteun heeft in de jaren 1920- l
1923 in Noordbrabant plaats gehad in Deurne (8), Maashees (3),
Hoogeloon (6), Erp, (6), Someren (5), Son (4), U­den (12), Asten (3),
Bakel (8), Bladel (2), Boekel (6), Duizel (1), Lieshout (1), Sambeek ,
(3), Schayk (6), St. Oedenrode (4), Valkenswaard (3), Alphen en A l
Riel (1). ·
Doorgaans liggten deze boerderijen verspreid, zooals b.v. in Asten ‘
en Bla-del, of wel in kleinere groepen bijeen, zooals in de gemeenten
'Someren, Maashees, Deurne, Hoogeloon, Boekel, Erp en Son. In de (
gemeenten Uden en Bakel kan worden gesproken van de stichting
van buurtschappen. Hier zijn ook scholen, arbeiderswoningen, enz.
gebouwd of in het plan opgenomen; in Bakel is reeds eene kerk
gebouwd. In 1923 is geen geld voor dit doel verstrekt; op de Staats-
begroeting voor 1924 komt weer een bedrag van y‘ 50.000.- op dezen
post voor. .
Het tijdstip, waarop met de stichting van boerderijen is begonnen,