HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 24

JPEG (Deze pagina), 917.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

· 27
[ .
L
H 0 0 f d s t uk V.
ONTGINNING EN BEBOSSOHING DOOR GEMEENTEN
T ALSMEDE DOOR VEREENIGINGEN, MIAATSOHAPPIJEN
EN BIJZONDERE PERSONEN.
l
l Hoewel door verschillende gemeenten zoowel vóór als nà 1907,
hetzij met of zonder advies van de Nedlerlandsche Hleidemaat­
schappij, woeste grond is beboscht, heeft de bebossching door het
l verleenen van rentelooze voorschotten toch eerst eene hooge vlucht
l genomen.
i Voor ·zoover de bebossching uit-sluitend met eigen krachten ge-
t sohiedde, is het niet te verwonderen, dat de aanleg in het algemeen
J niet aan hooge eischen voldoet. Zoo konrt het veelvuldig voor, dat ‘
1 onvoldoende grondbewerking plaats had, terwijl aan afwatering vaak
‘ weinig aandacht werd genschonken. Dikwijls werd ook minder goed
1 plantsoen gebruikt en weinig zorg aan het planten besteed, waar-
door de resultaten dan ook niet altijd gunstig zijn. In het algemeen
g kan gezegd worden, dat boschaanleg alleen onder deskundige leiding
{ rationeel kan worden uitgevoerd, hetgeen· ook de gemeenten over
‘ ­ ’t algemeen thans inzien. _
, Zoovvel van gemeentewege als door particulieren is gedurende de
l laatste jaren veel bosch omgezet in bouw- en grasland. zoo b.v. in
j de omgeving van Beugen, Haps, Ouyk, Tilburg, Etten, Hoeven,
Oosterhout, Dongen, enz. alsmede in de streek ten Oosten van
‘ ’s Hertogenbosch. Vooral in het Noorden der provincie, in de hoog-
Z gelegen streek, die evenëwijdig met de lage Maasvlakte loopt, wor-
t den dientengevolge thans zelfs voor hout van geringe kwaliteit
i' buitensporig hooge prijzen betaald.
j 'De ontginning tot bouw- en grasland is door de gemeenten bevor-
; derd door 10. deze zelf ter hand te nemen, 20. door woesten grond
! op langen termijn te verpachten wen 30. door verkoop van woeste
’ gemeentegronden.
De door de gemeenten zelf ontgonnen gronden worden óf in eigten
· beheer geëxploiteerd óf wel, hetgeen in de laatste jaren hoe langer
i hoe meer plaats vind·t, na ede ontginning verpacht. Meestal geschiedt
j de verpachting als los land, in enkele gevallen hebben de gemeenten
E boerderij-en gebouwd. Waar dit laatste is geschied, ontst·onden meest-
E al grootere bedrijven; het stichten van gebouwen van gemieentewege
bracht dit mede aangezien anders de bouwkosten te zwaar zouden
A drukken. Een gevolg hiervan was, dat de pachters dikwijls uit
1 andere streken des lands kwamen; de boeren uit Noordbrabant
1