HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 23

JPEG (Deze pagina), 929.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

26 ·
heid voor bebossching geschikte woeste gronden bezitten, zich voor
I het verkrijgen van eene renteloos voorschot ter tegemoet‘koming in
de kosten van bebossching tot dinen Minister wenden. De wijze g
waarop - en de bepalingen, waaronder zoodanige voorschotten
I worden verleend zullen nader bij Koninklijk besluit worden vas-
gesteld.
De werkzaaimheden geschieden volgens een bebosschingsplan en i
de in aansluiting daarmede opgemaakte jaarlijksche werkplannen.
De arbeiders worden zooveel mogelijk uit de gemleente zelf genomen. ä
A De aanleg en instandhouding van het bosch met Staatshulp geschiedt I
V onder lei·ding van het Staatsboschbedrijf, terwijl het dagelijksch p
, toezicht gewoonlijk is opgedragen aan Boschwachters bij dit bedrijf.
De belbossching met Staatshulp is niet alleen van direct belang
i voor de betrokken gemeenten, doch ook andere gemeenten worden {
door het goede voorbeeld tot ontginning aangespoord, terwijl ook g
I particulieren tot navolging worden opgewekt. Voorts wordt vaak
de ontginning van aangrenzenlde particuliere woeste gronden door
de verbetering van iwegen en afwateringen, welke met de ontginning
gepaard gaan, vergemakkelijkt. Ook van de ontginning der Staats-
gronden gaat deze gunstige invloed uit. Voorts is het regel, dat de ,
amlbtenarven bij het Staatsboschbedrijf aan gemeenten, die méet l
Staatshulp bebosschren, voorlichting geven bij het beheer van het I
Li gemeentelijke grondbezit zooals bij de ins·tandhouding van bestaande 1
bosschen, bij den aanleg van bouw- en grasland, alsmede bij ver- ‘
betering van watertossingen, enlz. Het Staatsboschbedrijf bemoeit g
zich echter niet met belangrijke ontginningen, welke geheel los- l
è staan v·an eene be·bossching. Q
Intusschien is het thans mogelijk, dat vanwege het Staatsbosch- i
bedrijf even·een.s aan gemeenlten, ·w•elke zonder renteloos voorschot l
van den Staat bebossclren, tegen eenie matige vergoeding blijvende
voorlichting bij het beheer en de exploitatie van hare bosschen wordt
j verstrekt.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noordbrabant vragen sinds {
1907, alvorens hunne goedkeuring te verleenen aan raadsibesluiten i
betreffende verkoop of ingebruikgeving van gemeentegrond, advies ;
aan het Staatsboschbedrijf. Ook hierdoor kan dikwijl·s invloed ten `
bate van het ontginnen van gronden worden uitgeoefend. Op deze
aangelegenheid zal in Hoofdstuk VII nader wor·den teruggekomen.
‘ <
1