Homeverbetering in de fabricage van montansalpeterPagina 1

JPEG (Deze pagina), 1.65 MB

TIFF (Deze pagina), 9.91 MB

PDF (Volledig document), 3.25 MB

ë _ « ilïïi
: \§
ïäïääää aaa
{ ï ,s-. r ä s Illlï
ll Q; Q ·_»_ p I ä .4 ä
W _ j l àï ^#_ V d f b 4
j II1 B 8 TIC3g€ Van M" §
T .. zeges `§ §
r M 9 N IANSA A
: _ Q, _ », r . _
ledere nieuwe industrie moet in verband met ervaringen hiermede in de practijk opgedaan, verbeteren. De vroegere
neiging van Montansalpeteriondergbjgpaaldeomstandigheden hard_;tei,,worden,,.ri‘s­ door_ een nieuwe vervaardigingsmethode tot het geringste
beperkt. Aan een goedegwerkinggvelke ditggjgïar zoowel op alle rjijksproefveflèden als in de practijk bleek, paart deze meststof een bevredi-
gende strooibaarheidl _
l l.-M0|1tä|1S tllüïïêf DAVV is ammonsulfaatsalpeter hetwelk in de synthetische
e ,;,5 ‘g., ,,..« { stikstoflabêlgen van de Ruhrkohlenindugstrie vervaardigd wordt. Het bevat onge-
ïägï "Q,,¤ le‘'_' 1 v veer)26§§,;‘;f»·ièl§§tof, waarvan vorm van salpeterstikstof en circa %. in
l T f· ‘den"'vo·‘rng‘, an ammoniakstiksto,;;fêfrlHet komt overeen, zoowel wat betreft het totale
y g ‘ alsook hetïgïgedeelte aan salpeterstikstof en ammoniakstikstof, met
”`-lï ë -­t‘ geruimen tijd ggäbor de-·l. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft gefabri-
ääï , 䧧%ê§e,tä egïl§eunaSalpete,yBASF en wordt ook geleverd onder dezelfde garantie, welke
.r.­" ” meststo en laatstgenoemde meststof stelt.
of ‘‘‘
if .·‘ï. ,__, , ..-‘` ,
- _ DAVV onderscheidt zich door een hoog stikstofgehalte,
ä J"` ii; kgjggïïafvoor transport en uitstrooien geringer zijn dan bij stikstofmest-
E ᧫;_·· . -q fi gehalte. Daar de salpeterstikstof in ammonsulfaatsalpeter be-
"=ï2g~. E g ,;:,5 E ,jag;ggjêjjk,;ïllgo_.ei%§Lobper berekend wordt dan bij de zuivere salpetermeststoffen, is
E ‘l_, bijzonder voordeelig.
‘ W F
l l .=­ « rr ge:. ...i· f . - « .. . .
gg ; ; giöïnfatlsälpèfêf DAVV~kan zoowel voor het zaaien als voor overbemestmg
,,f<«,,&Q ‘ 2 ëjïäfgeventworden. Het gedeelte aan gemakkelijk opneembare, snelwerkende sal-
, ' J gj;,ï.è;peter,stik§tof komt den plantengreeds gedurende den eersten wasdom ten goede,
; ;;ïë.ïlïs',‘terwijl deze doo-rl het `hoofdbestanddeel aan ammoniakstikstof een lan duri
w j, ,.-wie si: v‘ ,ïr = ·.«··;; ggd . r .. -1;* . . .. .. . g g
l .,­, werkende stikstofbron ter beschikking krijgen, waardoor zij van het begin tot het
r »· w e, rma gl;',,;,_ gig ;.,g¥~· ,.e, · ‘»~ . .. • ·· ­
_,g;;einde ,... ghroeitijd steeds voldoende van stikstof zijn voorzien. Van welke
g ágéëgï bgteïejlïienlis dititït het bijzonder is voor planten met een lange groeiperiode als
. ji.. ïï wmtergranen, bieten, aardappelen, enz. behoeft wel met nader uiteen ezet te
. mii ...-. , . .. . . 9
1, j la, _ ,,..· worden. Ook voor grasland is deze meststof bij uitstek geschikt. Montansalpeter
rr- gw , =r§ ä ·< ?'.,r ­‘ ,.«· · . . . •
i % DAVV oefent geen nadeeligen invloed uit op de structuur van den bodem.
L r " .~·r ’
N. V. KUNSTM-E~$'lZHANDEL V/ H HULSHDF & CO., UTRECHT

_ vg MALIEBAAN 52