HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

7
In andere landen, en ook in onzen Bond, is de klove niet zoo scherp
tot uiting gekomen en werken de meer abolitionistisch en meer restric-
tionistisch-gezinden in één Bondsverband samen. Er zijn evenwel ook
dierenbeschermers, die weliswaar alle wreedheden der vivisectie tot een
minimum wenschen terug te brengen, maar toch meenen, dat voor de
wetenschap en de geneeskunde niet alle dierproeven gemist kunnen worden.
Dezulken wenschen wel beperking, maar geen totale afschaffing. Onze
Bond bevat wel zulke ,,beperkers", wat door de Statuten niet verhinderd
wordt. Hun opvattingen werden echter zuiverder belichaamd door het
,,Comité tot beperking der Vivisectie", dat tusschen 1907 en 1910 een
aantal geschriften tegen de vivisectie het licht heeft doen zien, maar daarna
de werkzaamheden heeft gestaakt en feitelijk heeft opgehouden te be-
staan.
Verband met de opvatting van abolitionisme of restrictionisme houdt
de vraag, of adressen aan de regeering wenschelijk zijn. Het is duidelijk,
dat de Regeering in den tegenwoordigen tijd, waar zij geadviseerd wordt
door wetenschappelijke lichamen, welke geheel 0p het standpunt staan
dat vivisectie noodig en nuttig is, en waar zij door internationale tractaten
gebonden is, welke dierproeven insluiten, onmogelijk bij de wet de vivi-
sectie kan afschaffen of strafrechterlijk verbieden, zooals de eisch van
den Wereldbond was. Zelfs waar de betrokken ministers persoonlijk
tegenstanders van vivisectie waren, was hun dit onmogelijk, zooals her-
haaldelijk gebleken is 1). Derhalve zou het grootste succes, wat onze Bond
door middel van adressen aan de Regeering bij mogelijkheid zou kunnen
bereiken, het tot stand komen van enkele betrekkelijk-onbeteekenende,
beperkende bepalingen zijn.
Vandaar dat de volbl0ed­aboliti0nisten in onzen Bond tegen, en de
meer restrictionistisch-gezinden vóór adres­bewegingen aan de Regeering
waren. Onze Bond, die in 1904 zich bij den Wereldbond aansloot en daar-
mede dus principieel het abolitionistische standpunt aanvaardde, heeft
den weg gekozen van adressen, waarin echter het uiteindelijke doel van
totale afschaffing tot uitdrukking kwam, al werd in die adressen ook
om wettelijke beperking gevraagd.
Zoo kwam op de Alg. Bondsvergadering van 1902 het punt der wette-
lijke actie aan de orde, en werd een adres aan de Regeering ingediend
voor directe beperking ,,hoe ook vasthoudende aan het beginsel van
algemeene afschaffing der vivisectie".
Gevolg van dit besluit was dat de toenmalige voorzitter, F e l i x O r t t,
die zich daarmede niet vereenigen kon, de leiding overliet aan H u g 0
N o l t h e n i u s, en de functie van vice-president op zich nam.
In juli IQO6 werd een adres aan den Minister verzonden om partieele
afschaffing van vivisectie - wat iets anders is dan beperking met sanc-
tioneering door de wet. Er werd verzocht: Ie. om verbod van vivisectie
bij het onderricht aan alle Rijksinrichtingen van onderwijs; 2e. dat
1) O.a. de ministers Dr. A. Kuyper, Mr. P. Rink, Mr. Th. Heemskerk
waren tegenstanders van vivisectie en onzen Bond goedgezind.