HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

4
ledenvergadering gehouden. Alleen verschenen er enkele jaarverslagen,
E welke een ledenlijst, een verantwoording der gelden en enkele beschou-
wingen bevatten.
5 De activiteit naar buiten uitte zich in artikelen die in het maandschrift
5 ,,Androcles" verschenen, en door de uitgave van eenige oorspronkelijke
g en vertaalde geschriften. Daarbij werd geheel de leiding van het buiten-
land: Engeland, Duitschland en Frankrijk, gevolgd en vooral werden de
inentingen van P a s t e u r bestreden, welke op dierproeven van de
F kwellendste soort berustten. Steun van Nederlandsche medici ondervond
de Bond in den aanvang niet.
, Nadat Ds. R 0 o r d a v a n Ey s i n g a in 1897 gestorven was en Ds.
g. H u g e n h 0 l t z zich meer teruggetrokken had, bleef Mevrouw v a n
33 d e r H u c ht de ziel van den Bond, zooals zij trouwens van de ge-
heele Humanitaire beweging was, aan welke zij haar krachten en vermogen
geheel wijdde. Weldra verkreeg zij de medewerking van M a r i e
'] u n g i u s en S u z e G r o s h a n s, eerstgenoemde als haar particulier-
secretaresse, en vervolgens van ondergeteekende, die in 1899 M ar i e
] u n g i u s als zoodanig opvolgde. Het gemis aan steun van artsen noopte
deze medewerkers om van de medische zijde van het vraagstuk studie te
Q maken. Niet onvermeld mag daarbij blijven de sympathieke steun van
Professor v a n R e e s, die in dat opzicht onder de vakkundige hoog-
6 leeraren een eenig standpunt innam en zelfs in 1898 bij gelegenheid
ï der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid openlijk hulde bracht
aan M a r i e ] u n g i u s voor haar - zooals hij zeide - wonderschoone
rede, bij die gelegenheid gehouden onder den titel ,,De Vivisectie is
E een kwaad en moet uit de samenleving verdwijnen".
_ g Behalve de genoemde publicaties was het belangrijkste werk naar
buiten: het contact met de Internationale beweging tegen de vivisectie.
L In 1896 werd het Twaalfde Internationale Congres tot bescherming van
ij Dieren te Buda­Pest gehouden. Daar vertegenwoordigden M a r i e
jungius en Suze Groshans den Ned. Bond tot bestrijding der
Vivisectie, en ook aan haar medewerking was het te danken, dat het con-
gres positief stelling in dit vraagstuk nam door de volgende resolutie:
ïï ` ,,Het Congres verklaart de vivisectie te rangschikken onder de rubriek
dierenmishandeling en alzoo onder de misdrijven die strafrechterlijk
behooren vervolgd te worden."
Tevens werd de Wereldbond tegen de Vivisectie gesticht.
ï Het bleek intusschen wenschelijk voor de verdere uitbreiding van
het Bondswerk, dat dit op de in het vereenigingsleven gebruikelijke wijze
Q werd uitgevoerd en niet langer in de handen van een paar personen be-
rustte. Dientengevolge werd den 18en ]uni 1897 een ledenvergadering
bijeengeroepen en daarop werden de Statuten vastgesteld, die goedgekeurd
werden bij K. B. van 25 Augustus 1897, no. 45. De Bond telde toen
ongeveer 600 leden.
In het januari-nummer van Androcles werd officieel aan de leden
van den Bond mededeeling gedaan van deze oprichting als Kon. goedge-
5 .
j. ,
K
V.