HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

DE WERKWIJZE VAN DEN N EDERLANDSCHEN BOND
TOT BESTRIIDING DER VIVISECTIE.
Bij gelegenheid der jaarvergadering van 2I juni 1930 van den Bond
is duidelijk gebleken, dat de groote meerderheid der leden niet bekend
was met de geschiedenis van onzen Bond, met de gevolgde werkwijze; `
hoe deze tengevolge van omstandigheden en opgedane lessen der ervaring
in den loop der jaren min of meer gewijzigd is en ten slotte noodwendig
geworden tot de werk- en strijdwijze zooals thans door het Hoofdbestuur
geleid en gevoerd wordt.
Speciaal het groote aantal der ter vergadering opgekomen nieuwe leden,
die nooit te voren een jaarvergadering bijgewoond of zich in het werk van
den Bond verdiept hadden, en desondanks toch den strijd tegen het
Hoofdbestuur aanbonden en poogden het te doen aftreden, bleek allerlei
. uitgesproken grieven toe te juichen, zonder eenige kennis van zaken te
hebben en derhalve zonder moreel en intellectueel tot oordeelen bevoegd
te zijn.
Nadat uren-lang die grieven breed waren uitgemeten, meende ik een
poging te moeten doen om de werkwijze, door den Bond gevolgd, toe
te lichten en als noodwendig te motiveeren; maar lang voordat deze, zoo
beknopt mogelijk gehouden, uiteenzetting had plaats gehad, werd van de
zijde der opposanten geroepen dat het nu tijd werd om tot stemmen over
te gaan.
Die onwil, om ingelicht te worden door hen, die van den aanvang af
het werk van den Bond hadden meegemaakt; die vooropgezette bedoeling
om, in strijd met alle redelijkheid en fatsoen, door een numerieke overmacht
van stemmen de Bestuursmacht en ­ zooals uitdrukkelijk werd uitge-
sproken 1) - het Bondskapitaal in handen te krijgen, brandmerkt deze
jaarvergadering tot een schandvlek in de geschiedenis van onzen Bond.
Het schijnt mij daarom, voor de redelijke en welwillende leden, die
mede verantwoordelijk zijn voor de richting waarin de Bond zich verder
_ bewegen zal, noodzakelijk, een ook uiteraard vrij beknopte, maar toch
in hoofdtrekken volledige uiteenzetting van de geschiedenis en de werk-
wijze van den Bond te geven.
as * =x-
Oprichting. De Bond is opgericht in 1890. Het eerste bericht daarvan,
benevens de voorloopige statuten, gedateerd juli 1890, zijn opgenomen in
het maandschrift ,,Androcles" van dat jaar, blz. 125 e.v. en onderteekend
door ,,De `Redactie van Androcles". Deze redactie bestond uit Mevrouw
C. van der Hucht-­Kerkhoven, Ds. S. F. W. Roorda van
Eysinga en Ds. ]. B. Th. Hugenholtz.
. Het Bondswerk geschiedde de eerste jaren in intiemen kring. Door
correspondentie werden leden gewonnen. Het geldelijke beheer werd
gevoerd door Mevrouw R 0 0 r d a v a n E y s i n g a. Maar er werd geen
1) Door arts P. Pijl.