HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

ä
ä
Q
‘ 21
en, Op de vergadering bleken de heer Pijl c. s. alleen prijs te stellen op
sch de uiting van hun grieven en niet op een beantwoording daarvan of op een
dit ` verklaring van de houding van het Hoofdbestuur. i
Lan En waar dit op een enkel punt de gelegenheid vond een geuite beschul­ A
vas diging, met name van het in principe ter beschikking stellen van f roooo _;
>29 uit de Bondskas voor een geneeskundige inrichting, op de meest catego­ E
rische wijze tegen te spreken en als leugen te brandmerken, daar durft
' de ,,Commissie van io" in een latere circulaire aan de leden (dus ook die ,
niet ter vergadering waren en allicht gelooven aan de waarheid der in de
circulaire gedane mededeelingen) te zeggen, dat op die beschuldiging 4
nar ,_ ,,geen afdoende antwoord gegeven" is. j
ie, Deze opzettelijke en flagrante onwaarheden, verspreid met de bedoe­
at, ling om het Hoofdbestuur in een ongunstig daglicht te stellen, steken <
ï wel fel af tegen de door het Hoofdbestuur steeds aangenomen houding ,
or om ook tegenover onze tegenstanders de striktste eerlijkheid en waarheid
:ft in acht te nemen. Als deze gezindheid zegeviert in den Bond, is zijn
zij ,,standing" en zijn arbeid van een derde deel eener eeuw onherroepelijk
nt P verloren. ·
Jr Het moet mij van het hart, dat het meer dan ondankbaar is, dat per-
le sonen, die nauwelijks lid van den Bond zijn en voor het overgroote deel
rn nooit iets in het belang van den Bond hebben uitgevoerd, zoo wagen op
J- te treden tegen een Hoofdbestuur, dat den Bond door al de moeilijke
>­ i jaren van malaise en onverschilligheid heen tot nieuwen bloei heeft weten
è- op te voeren.
Een van de grootste grieven der oppositie is het samengaan met de
·e g Vereeniging voor Natuurgeneeswijze. Wie het voorafgaande historisch
:­ overzicht gelezen heeft, kan daaruit zien, hoe dit samengaan juist den
‘- i opbloei van den Bond heeft ingezet, en de beteekenis van het Orgaan
.- § zoozeer heeft verhoogd. Door dit alles ongedaan te maken zal men een
ri T toestand terugbrengen, die juist door de ervaring onvruchtbaar is gebleken.
e Z · En dit alles geprovoceerd door een massa nieuwe leden, die van de
1 geschiedenis en de motieven, welke tot de tegenwoordige werkwijze hebben
3 Z geleid, totaal onkundig zijn. l
1 ,‘ De leiddraad voor het bestrijden van de vivisectie, door den heer P ij 1
F Q aan de leden rondgezonden, bevat allerlei punten die reeds lang en als
J vanzelfsprekend door het Hoofdbestuur zijn toegepast, naast andere
Y punten die bewijzen, dat de heer P ij l de ervaringen mist, die het Hoofd-
· P bestuur in de lange reeks van jaren, dat het de leiding gehad heeft, heeft
¥ i opgedaan. In dien leiddraad is m.i. geen enkele nieuwe en bruikbare ge- T
‘ dachte, die door het H. B. niet reeds lang onder de oogen is gezien. Ze
ï j kan daarom alleen maar een ter zake onkundigen aanhang imponeeren.
Z . Hoe dit ook zij, er zou natuurlijk niets tegen zijn geweest om dezen P
I leiddraad eens op een jaarvergadering aan een ernstige, diepgaande
, discussie te onderwerpen. Maar alleen als er een geest van welwillend-
. heid en onderling overleg heerscht, kan zulk een discussie opbouwend A
zijn. Het optreden van den heer Pijl c. s. was echter aan dien geest
ten,_eenenmale tegengesteld.

é
l
.i