HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

1
1
1 1
1
19
1
__ ,,Hebben wij dan in de 33 jaren van onzen arbeid niets bereikt ?" zou
;_ de mismoedige vragen. Het antwoord kan gelukkig bemoedigend zijn.
H De anti­vivisectie­idee is zeer zeker in ons volk doorgedrongen, getuige
it o. a. het reeds genoemde resultaat der enquête onder de vegetariërs, en ook
1, de gezindheid ngebleken in andere geestverwante kringen, ook der
ll 1 jongeren. Terwijl voor een derde van een eeuw in ons land vivisectie vrij-
d wel een onbekend begrip was, is dit nu geenszins meer het geval, en zijn 1
g er duizenden in den lande, die, al zijn zij geen bondsleden, toch de 1
vivisectie hebben leeren verfoeien.
k I Maar bovendien hebben we nog dit bereikt, dat de anti-vivisectie-idee,
3 zelfs 1n de kringen onzer medische en wetenschappelijke tegenstanders,
T gerespecteerd wordt. Dit hebben we te danken aan de uiterst nauwgezette
° » samenstelling van al onze geschriften; aan de zorg om geen enkel woord 1
T neer te schrijven, dat niet verantwoord of wetenschappelijk verdedig- 1
_ baar was. 1
1 1 Dit is van het allergrootste belang gebleken. Het maakt, dat in de 1
I officieel­geneeskundige kringen ons werk niet doodgezwegen wordt, maar
I besproken. Waarbij dan blijkt, dat er geen aangrijpingspunten voor zake-
i lijke kritiek zijn. Een betere propaganda in medische vakkringen voor
1 onze opvattingen is niet denkbaar.
De consequentie van dit streven naar volkomen eerlijkheid is, dat we
een enkele vergissing ook openlijk herroepen hebben. Dit is gebeurd in 1
ons Orgaan van ]uli-Aug. 1908. In het jaarverslag 1909 is daaromtrent
vermeld: 1
,,Prof. Dr. A. W. N i e u w e n h u i s te Leiden gevoelde zich te kort
pi gedaan, door eene mededeeling onzerzijds (in ,,Proeven op menschen")
dat ook door hem proeven op menschen waren verricht. Door de ondui-
Q delijke redactie van zijn referaat was dat onze schuld niet. Nochtans hebben
we ~ en zonder kosten of moeite te sparen ~ de onjuiste voorstelling
‘ verbeterd, ten genoegen van Prof. N i e u w e n h u i s zelven/’
1 Dit o.a. motiveert de uiting in het Jaarverslag over 1922, dat het H. B. 1
j waargenomen heeft, hoe onze Bond een zekere ,,standing" heeft ver- 1
WOIVCD. 1
‘ Wij meenen, dat we in dit opzicht aan de spits staan van de geheele
_ g anti-vivisectiebeweging over de gansche wereld. 1
Q Dit zoo bij uitstek waardevolle standpunt is alleen te handhaven, wan- 1
neer het Hoofdbestuur de volstrekte controle behoudt van alles wat op
à het gebied van vivisectie in Nederland gepubliceerd wordt. Geschiedt dit
` niet, en’ publiceeren of verspreiden goedbedoelende, maar ter zake niet
1 kundige of hartstochtelijke menschen pamfletten of brochures, welke
g scheldwoorden, onwaarheden, onjuistheden of domheden bevatten, dan
. wordt dit door onze tegenstanders onmiddellijk geëxploiteerd en ten laste
1 van ,,de" antivivisectionisten, dat is dan van onzen Bond, gebracht.
Vandaar dat wij onhandige ,,vrienden" die het zoo moeizaam door ons
g opgebouwde werk in een oogenblik kunnen afbreken door den eerbied
1 voor onze waarheidsliefde en wetenschappelijkheid te ondermijnen, veel
gevaarlijker vinden dan onze sterkste tegenstanders. Alleen van zulke
I