HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

1 !
En , Deze maatregel staat het eerst vermeld op den omslag van het Orgaan
tal Q van januari 1923. Door ontvangst van de erfenis C o s t e r v a n V o o r- !
n- · h o u t kon het nummer van Oct. 1924 weer aan alle leden worden ver-
, zonden.
s- Bij toepassing van dezen bezuinigingsmaatregel is per circulaire aan
, alle leden gevraagd, wie er prijs stelden op de voortgezette kostelooze toe-
zending van het Orgaan. Het resultaat was allerteleurstellendst. Slechts
rn een klein aantal leden (ongeveer een dertigtal) bleek er prijs op te stellen!
Hoe ontmoedigend dit ook was voor hen, die jarenlang hun zorg hadden
a. t besteed om het Orgaan zoo goed, degelijk en leesbaar mogelijk te maken
ls - toch was dit resultaat verklaarbaar, omdat het onderwerp zich nu een-
maal niet leent om blijvend de lezers te boeien. ,
? Velen wenschen geen akeligheden te lezen; anderen interesseeren zich
H niet in de vakkundige en wetenschappelijke gegevens die een goed Orgaan
ä noodwendig behoort te bevatten; en verder is in het meer ethische gedeelte
­ niet altijd variatie of wat nieuws te brengen, zoodat het herhalen van
datgene wat men al weet, ook op den duur gaat vervelen. !
S § Daarom scheen het ons Bestuur een uitnemende gedachte toe om het
1 Orgaan te combineeren met dat van de nieuw-opgerichte Vereeniging
1 voor Natuurgeneeswijze. Een desbetreffend Hoofdbestuursvoorstel werd i
K op de jaarvergadering van ZI juli 1928 te Arnhem met algemeene stemmen
è aangenomen. ,
Y In het orgaan ,,Uitkomst" (welks titel slaat op de beteekenis der con- !
structieve werkwijze voor ons doel) van ]uli ,29 vinden we in het jaar-
g verslag van 1928-,29 de volgende beschouwingen: p
äi ,,We bemerkten onmiddellik, dat waar vroeger het Orgaan door de !
gl grote pers genegeerd werd, dit met het gecombineerde orgaan, dat de
2 naam ,,Uitkomst" gekregen heeft, niet het geval was. Vrijwel alle grote 1
_! dagbladen gaven er een uitvoerige bespreking van, die zonder uitzondering ,
gunstig was. Enkele bladen vroegen om geregelde toezending ter be-
spreking.
l ,,Doordat ,,Uitkomst" ook buiten de kring der vivisectiebestrijders
komt, wat niet het geval was met het oude Orgaan, wordt de aandacht
j op onze bond gevestigd. Een aantal leden der Ver. v. Natuurgeneeswijze
§ · gaf zich op als lid van de Bond/’ !
,,Het afgelopen jaar is alles tezamen genomen een tijd van sterk ver-
hoogde activiteit geweest."
J
Hieruit blijkt wel, dat het besluit van de jaarvergadering van 1928
aan den Bond zeer ten goede is gekomenl).
j Wat de Bond bereikt heeft. De Bond heeft niet bereikt, dat de vivi-
. sectie is afgeschaft of zelfs verminderd is. Maar dat is niet aan een tekort
1) En dit resultaat wil de heer P ij 1 weer te niet doen!
I
c