HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

·€* Z
16 »
hebben buiten bezwaar van de gewone rekeningen (Orgaan 1],3.11. 1929). En .
g in het juli-orgaan lezen we: ,,De propagandist heeft ongeveer een 50-tal Q
Q lezingen gehouden en de Bond vertegenwoordigd op enkele tentoon- `
; stellingen, waar onze Bond een gratis stand werd aangeboden? j
@ Ook de Bondssecretaris heeft vele malen op openbare en cursus-
§ vergaderingen de vivisectie behandeld. .
Onder de in de laatste jaren toegepaste propagandamiddelen moeten
gi ook genoemd worden:
l De propagandaplaat van den kunstschilder Max Na uta, die o. a. ’
gg in enkele stations is opgehangen en meermalen op tentoonstellingsstands
L? vertoond werd.
De radio-voordracht, gehouden door arts H e t t e m a.
De nieuwe bewerking van ,,Ons Standpunt" en de bespreking ervan
;. in het Tijdschrift voor Geneeskunde. ä
jj Advertenties in groote bladen en in kleinere organen, van wier lezers-
kring sympathie met onze idee werd verwacht. j
De belegging van een onderdeel van ons kapitaal als waarborgfonds
1 voor de Van der Huchtschool te Soest, welke school een
;. humanitair karakter draagt, dat beoogt de kinderen op te voeden in den
T geest van dierenbescherming, en van welks personeel instemming met
, deze beginselen verlangd wordt. Voor zoover ons bekend, is dit de eerste
"- maal, dat een anti-vivisectievereeniging aldus doelbewust de opvoeding
ï der jeugd beïnvloedt.
,, Een enquête is gehouden (door Dr. Lie rn u r) over vivisectie bij Q
* 1 middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs. 1) ïl
lï We meenen dus met grond te mogen zeggen, dat sedert de jaarverga- gl
l dering van 1925 te Arnhem een frissche geest zich in den Bond heeft j
geopenbaard, en in de laatste drie jaren intensiever propaganda is gevoerd _ä
dan in de dertig voorafgaande ~ wederom zij erkend: ook dank zij de
jj verbeterde finantieele positie. `
lg Het Orgaan. Tot 1904 was het rnaandschrift Androcles ons Bondsor-
'; ‘ gaan. Dit had echter een zeer beperkten lezerskring.
Toen op 1 juli 1904 de Bond een eigen Orgaan kreeg, dat kosteloos 1
ïj aan de leden werd toegezonden, kwam dit aan de verbreiding van ons
geschreven woord ten goede.
Het Orgaan kostte echter veel geld, en de belangstelling der leden
4 daarin was gering, terwijl het buiten den kring der leden weinig aandacht
A1 i trok en er in de Pers geen notitie van genomen werd.
ï l Toen ook de beperkte geldmiddelen van den Bond tot bezuiniging
noopten, werd besloten de oplaag te verminderen en wel door het Orgaan
niet langer aan alle leden gratis te zenden, daar wel bekend was, dat velen
het niet lazen, maar alleen het te zenden aan de leden die zulks wenschten. Q
I) Een belangrijk en tijdroovend werk. De dank die dit jonge en enthousiast- l
werkende hoofdbestuurslid daarvoor van den heer Pijl c. s. inoogst, is de poging om
hem uit het Hoofdbestuur te verwijderen!
c
U