HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

IS
ï)_ naar gestreefd, door elk jaar nieuwe propagandabrochures te publiceeren
en gratis aan de leden ter beschikking te stellen. Maar hoe gering is het
getal der leden dat van dit gratis aanbod gebruik maakt/’
Deze opmerking geldt na 28 jaar nog evenzoo en heeft gedurende
;h- het bestaan van den Bond aldoor gegolden. Het Hoofdbestuur heeft
iig · gezorgd voor een stel brochures, die al de verschillende zijden van het
de vivisectievraagstuk omvatten; die volkomen op de hoogte zijn van den tijd
lf. l en voor onze tegenstanders onweerlegbaar (omdat ze uitsluitend rekening
»a- g houden met feiten aan de organen der officieele geneeskunde ontleend)
ig, i en dan ook niet weerlegd. Het stelt in ieder Orgaan de leden in de gelegen-
de heid er mede te werken; nochtans is het aantal aanvragen miniem en wordt
gn i er het meeste mede gewerkt van wege het H. B. zelf.
i Naast een schat van goede brochures is het voornaamste propaganda-
p, middel, door het H. B. ter beschikking gesteld, het Bondsorgaan. Daarover
Q zal aanstonds nader een beschouwing gegeven worden. Maar er geldt
<­ hetzelfde voor als voor onze Brochures - door de leden wordt er niet
noemenswaardig mee gewerkt, en hun belangstelling voor het Orgaan
.g 1 l is gemiddeld minimaal.
s, j Onder de andere aangewende propagandamiddelen hebben we: de
1, spreekbeurten.
xr p Daarvoor zijn noodig: 1e. geschikte, ter zake kundige sprekers, en
sl ‘« 2e. belangstellend publiek.
s Aan beide heeft onze Bond groot gebrek gehad. Slechts enkele H. B.-
1 W leden waren tevens geschikt om als spreker op te treden; menig H. B.-lid,
­ j dat in zijn functie uitstekend werk deed (b.v. als secretaris of penning-
g meester) bezat niet de qualiteiten om als spreker op te treden, met de kans
1 om in debat met medici van de officieele school te geraken.
­ En bovendien bleek bij het publiek in 't algemeen weinig belangstelling
voor dit vraagstuk, zoodat maar zelden met kans op succes een ver-
gadering te beleggen was. De meeste kans op slagen bleek een vergadering
te hebben, als die met een verwante beweging gecombineerd werd, zooals
· f de laatste jaren met de Natuurgeneeswijze het geval was.
Wanneer echter in den loop der jaren een enkele maal door een be-
paalden kring belangstelling in het vivisectievraagstuk werd getoond,
. wist het H. B. ook voor een spreker te zorgen; zoo o.a. in IQO4 voor de p
J studenten der Veeartsenijschool te Utrecht en in 1919 voor de medische
5 faculteit van de Vereeniging Unitas van Utrechtsche studenten.
Q Onder de overige pogingen van H. B. om propaganda te maken, hebben
W we reeds gewezen op de tentoonstelling in IQOO van het symbolische i
schilderstuk van W. v a n d e n H e uv el in Utrecht en den Haag; op
de lezing van Dr. Ma ré ch al te Utrecht en den Haag in Mei 1907,
. ïlnet in Utrecht een daaraan sluitende tentoonstelling, maar groot succes
ad een en ander niet.
In den winter van 1928*,29 is op grooter schaal dan ooit te voren de
propaganda van het woord gevoerd. De heer Y. F o p p e m a werd voor l
een jaar benoemd tot propagandist van den Bond. Een paar schenkingen l
maakten het mogelijk, de salarieering van den propagandist te doen plaats j
l
l
l
l
l