HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

1 l
I I
*§ IO
ri !
met zijn medebestuursleden. Hij werd in de voorzittersfunctie opgevolgd
door S u z e G r o s h a n s, die den Bond door zijn moeilijkste jaren, nu _
ig meer dan 20 jaren lang als zoodanig geleid heeft. I
Secretariaat en Redactie Orgaan werden overgenomen door ]. W e s- 1
ï t e n d o r p, voorzitter der Afd. Haarlem; tot 1917 vervulde hij deze ;
functies getrouw en met toewijding, tot zijn hooge leeftijd hem noodzaakte 1
F ze over te geven aan jhr. W. E. E n g e l e n, die tevens secretaris was ]
f van de Ned. Vereen. tot bescherming van Dieren. De overdrukke werk- ,
zaamheden aan laatstgenoemde functie verbonden, noopten den heer ,
Q, E n g ele n in 1925 het Bondssecretariaat en de Redactie neer te leggen;
ze werden toen overgenomen door arts Y. H e t t e m a. j
W i l 1 e m v a n d e n H e u v e 1, een onzer krachtigste werkers, kwam i l
in 1903 als afgevaardigde der Afd. Utrecht in het Hoofdbestuur. In 1905 1,
nam hij het Penningmeesterschap van den heer W e s t e n d 0 r p over j
en vervulde deze functie tot zijn dood in 1925, waarbij hij door zijn echt- j
genoote voor het omslachtige inningswerk trouw werd ter zijde gestaan.
Daarna werd het penningmeesterschap overgenomen door Mr. S. R i n k,
die sinds 1909 (in de vacature­N o l t h e n i u s) lid van het Hoofdbestuur i
was, terwijl met het inningswerk Mevr. de wed. van d e n H e uv el 1
belast bleef.
YL Er werd uiteraard prijs gesteld op de aanwezigheid van een medicus ï
als lid van het Hoofdbestuur. In 191 1 werd daartoe arts J. Th. N o o r d ij k
gekozen (in de vacature-O r t 1;); hoewel hij op restrictionistisch standpunt ·
stond, voelde N o 0 r d ij k toch warm voor het Bondswerk, waarvan hij j
herhaaldelijk de onmiskenbare blijken gegeven heeft. In 1921 overleed j
arts N o o r d ij k en werd hij vervangen door arts W. R o l v i n k, die {
ä in 1927 zijn functie neerlegde en in wiens plaats de psycholoog drs. °_
T e n h a e ff in 1928 gekozen werd.
t De biologie werd in ons H. B. vertegenwoordigd door Dr. A. L i e r- `
g n u r sinds 1928.
Dr. L u chtmans, die in 1912 overleed, heeft nooit in het H. B.
zitting genomen, hoewel hij ons steeds met raad en daad trouw ter zij de stond.
Op de jaarvergadering van 1919 werd op voorstel van de Presidente
arts P. P ij l te 's-Gravenhage als lid van het H. B. benoemd, die benoe- Z
ming werd echter niet aanvaard. In de juni-vergadering van 1923 volgde ?
weder een benoeming van den heer P ij l, die echter met den aanvang van j
2 het volgend jaar reeds uit het H. B. trad en den titel ontving van ,,medisch i
Y adviseur" 1). 1
ï Onder de naar buiten werkzame leden die ons H. B. gehad heeft, moge j
F ook vermeld worden de te vroeg overleden predikant Dr. H. T. O b e r-
m a n, die van 1912 tot 1914 zitting in het H. B. had en meermalen als i
spreker voor den Bond is opgetreden. V 1
1) In verband met de thans door den heer P ij 1 geoefende actie en critiek, verdient
tf opmerking, dat tijdens zijn hoofclbestuurschap in geen enkel opzicht eenige propagan- Q
distische kracht van hem is uitgegaan; dat ik zelfs bereid ben de stelling te verdedigen,
"; dat het eenige positieve wat hij destijds in het belang van den Bond gedaan heeft, geweest _
; is, dat hij als H. B.­lid bedankte; en dat hij nadien ook nooit als ,,medisch adviseur" eenig
advies gegeven heeft, wat trouwens ook niet gevraagd is.
ä s
t .
[
li i
li