HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

e
I
9
en van hoeveel belang dergelijk constructief werk in ons land zou zijn.
, Sinds arts Y. Hettema in 1925 als Bondssecretaris en redacteur
Q van ons orgaan optrad, is met beslistheid in deze richting voortgestuurd.
F Met Januari 1928 verscheen ons Orgaan in vergroot formaat en betere
l uitvoering. We lezen daarin: ,,De omvang van de nummers is langzamer-
hand toegenomen; behalve aan de bestrijding der vivisectie wordt plaats
gegeven aan artikelen over vivisectievrije geneeswijzen/'
` Op de Alg. Vergadering van 21 ]uli 1928 te Arnhem gehouden, werd
het Hoofdbestuursvoorstel, om het Orgaan te combineeren met dat van
de Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, met algemeene stemmen aange-
nomen.
In de rede van de Presidente bij gelegenheid van deze jaarvergadering
gehouden, vinden we (Orgaan 1 Oct. '28) het volgende:
,,Het schijnt mij toe, dat ook onze strijd bezig is zich te verjongen en
te vernieuwen, door zich te richten naar den opbouw van een vivisectie-
vrije geneeskunde. Het spreekt vanzelf, dat daarbij niets mag verloren
gaan van ons onophoudelijk getuigenis, onze geloofsbelijdenis, ons
zedelijk protest. Maar naast en met dit onverzettelijk beginsel groeit een
toenemend inzicht in de noodzaak van constructief werken."
Voorts wordt in deze rede de wensch naar een vivisectievrij hospitaal
hier te lande uitgesproken.
si gg =x<
De leiding. Met enkele woorden dient, tot goed begrip aangaande
personen en verhoudingen, op de leiding van den Bond gewezen te worden;
de daarbij op den voorgrond tredende werkers behooren in dit verband
vermeld te worden.
In de eerste jaren was de oprichtster Mevrouw C. v a n d e r H u c h t,
het geestelijke middelpunt van den Bond. Door haar achteruitgaanden
gezondheidstoestand verminderde haar rechtstreeksche werkzaamheid.
Vooreerst, doordat in 1904 het maandschrift Androcles, dat onder haar
redactie stond, niet langer Bondsorgaan was, maar de Bond een eigen
orgaan kreeg, onder redactie van H u g 0 N 0 l t h e n i u s, dat kosteloos
aan de leden werd toegezonden. Toch behield zij zoolang mogelijk het
beheer over de uitleenbibliotheek en het propagandamateriaal. Den
25 Dec. 1915 overleed zij na jarenlang lijden en een leven vol toewijding
aan al wat zwak en verdrukt en hulpbehoevend was, vooral aan dieren en
kinderen.
Mede in de eerste jaren werd Mevrouw v a n d e r H u c h t krachtig
ter zijde gestaan door M a r i e ju n g i u s, die niet alleen in haar mooie
redevoeringen de ethische idee hooghield, maar zich ook in de weten-
schappelijke zijde van het vraagstuk inwerkte. Deze trouwe strijdster ont-
viel ons den 21 Dec. 1908.
H u g 0 N 0 l t h e n i u s, de veelzijdig­begaafde kunstenaar en denker,
nam het voorzitterschap in 1902 op zich; in 1904 daarbij de redactie van
het Orgaan. In Februari 1909 legde hij zijn functies als voorzitter, secre-
{ taris en redacteur neer, wegens verschil van opvatting omtrent de leiding