HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 833.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

, ~·: _· ’ we ~··~·­······"" ~^"··‘·~‘·~ï»~··" _ W ’ ""` """”‘ ""'”"'*"""""", O
i ` ‘ · 2*2
. · · ;.
_·-e b
§
l
VOOR W OORD. J
lx _
’ E
· J
De Landbouw vereiseht eene volharding die büna §
aan vasthoudendheid grenst.
Ik geloof dat men alle vooruit an in den Landbouw ·
¤ S g
zal moeten vaarwel zeggen, op den dag dat er geene ‘
Landbouw­lIaatschapp§en meer bestaan. ·
Het is eene waarheid, dat zij gedurende honderd ~
jaren het geld dat men haar geell: nutteloos kunnen 4
vers Jillen indien zi` niet volgens vaste re ‘els be in- J
> __ ze ä > g
· sels en stelsels werkzaam zgn. J
Na te hebben rondgereisd en geleerden te hebben {
geraadpleegd, heb ik besloten eenen Gids voor Land- J
bouw-Maatsehaa iïen te maken. Indien hi` redelik is, ,
. J J a
ben ik voldaan; andere zullen er betere maken, of
iedere Vereeniging zal den zünen schrüven.
Ik zal kort zün, want indien een boek dat door een ’
landbouwer geschreven is, lang ware, zoude niemand ;
J het lezen.
Er zi`n streken in mi'11 land waar alles schoon en {
_ J J
goed IS. 2
Meii vin·dt ze bü menigten in sommige kringen; er
zün er overal, en in weinige gemeenten vindt men
niets dan slecht land.
Die uitverkoren streken behoeven geene Maat-
scliappij en.
Maar het zün die minder bevoorregte welke moeten T
verbeterd worden.
Waa1· er slechts voor (->(3ll(3ll te eten is, kunnen l
geen twee leven.