HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 692.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

L
ss .
@11 _ , Maar dit feest moet zich van anderen onderscheiden,
hè anders zoude men den oorsprong vergeten. ·
dè Q Ieder, van welken ouderdom hä ook zü, moet ver-
ï· g sierd zün, minstens met eenen halm of eene bloem.
M1 . Kondig het feest op drie markten af; en op drie
te Zondagen in iedere gemeente van het kanton. Ver-
f zuim niets om dit feest in te stellen en eene gewoonte
Jk X te doen worden; men kan het Volk niet meer eer be-
1€ : _w§zen dan door aan hetzelve te toonen dat men er
gt ‘ zich mede bemoeit.
ig ï
Ol f Laatste opmerking.
11- J Vvat gü behoeft (vergeet dit nimmer) is de wil, de
H1 V ; volharding, het voorbeeld en de medewerking der land­­
in _ eigenaren.
, 5 Hiermede züt gü zeker te gelukken; maar zonder
;­ è hen is er geen heil.
.n [ `
L- I 2 , EIND E.
1; I
is è z
E
. { I I
én ‘
2.
- ‘
[T ·
= ..
- ­·
i ·
n· i
D
a
1 { .
‘ ç
> i E
f' ‘ l .
1 ;]