HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

-`§,TC·:?‘T _«­<·-:»»m v ‘ ’ """" ’;""" "‘ ­­­­-·-··~··=«·» ~r,rYr - J·­··­--=-·--­­-··­~­.«-.«.~.,--,....`,W...,.. .,.,.,.,,w,,___ ,___ Y f` R
,» ·‘ ¥ I `
si A
V .. é ‘ ~ 1
, 5
i . gi Op deze gronden kan men tot driemalen op een
j jaar onderdelven, te weten : in Mei rogge en kool, die O
je ‘l in den herfst is uitgezaaid ; in Julij daarop gezaaide è
boekweit; en bg de winterzaaging nogmaals boekweit.
lj Indien men na winterrogge haver wil zaaijen, kan
ij', men tusschen beiden boekweit hebben om onder te
" ,·` n delven. ·
g. il; Indien men late zomerhaver zaait, zal men dadelgk
ii ; na den vorigen oogst rogge en kool zaagen, om die
V in het voorjaar onder te delven.
j t .’‘.= ; li. Op kalkachtige gronden zal hij de onderdelving
§ van wikken aanraden, met eene vermenging van kool
g of koolzaad en een weinig garst. ïä
_ Deze gewassen delft men in het laatst van Mei on-
der, als de wikken in bloei zgn. Dan strooit men g
‘ ZE weder kool of koolzaad, die men bg de uitzaaging van 4
­ e è I het koorn onderdelft. '
M; N In zulke eenvoudige en vriendschappelgke gesprek- I
ken zal de bouwman nuttig onderrigt vinden.
, i. De agent zal eens in het jaar de gemeenten van
h‘·‘ ’ gig het arrondissement doorreizen en opmerkingen verza- i
i - melen, die hij aan het bestuur zal doen toekomen.
è ; . k. Men zal geene gelden uitgeven voor kunstweiden;
hij indien de landeigenaren weigeren aan hunne pachters
je de verpligting daartoe op te ‘leggen, zgn de Maat- ,, i
scliappgen mgns inziens geheel doelloos. {
jj ·‘.t J. De agent ontvangt de bevelen van het bestuur
ij . F! > en voert ze uit. · p
*l -‘ { Art. 8. Een landbouwfeest 1S 110OCllg om het heili- · gg,
ä D ge vuur aan te wakkeren, dat door eene nietigheid l
; -¥ ‘ wordt aangeblazen of uitgedoofd, en ook om de loom- i g
ll- heid, onverschilligheid en moedeloosheid te bestrijden.
je Wat is er inderdaad treuriger dan eene uitdeeling
van premiën in tegenwoordigheid van vgf of zes le-
ïà digloopers te zien plaats hebben! Dit zoude genoeg
_ zgn om alle Maatschappijen te niet te doen gaan.
Het volk moet schouwspelen hebben, er is geen _ i
it `·-r g schouwspel denkbaar zonder toeschouwers. I
Geene feesten zgn er ook zonder de jeugd; roep «
`;’-»§*§‘L Q I haar op alle wijzen te zamen. De bestens twee of ‘ ii
`? j drie dorpsmuzijkanten te betalen, en de jongelmgen ;,
¤ i kosteloos te laten dansen.
° Die het doel wil, wil ook de middelen. Verzuim f
L geen middel waardoor gij de menschen kunt leiden.
i
jp;. gt
c ,,,.
ttl eaeai . ..,. ..... itee