HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 926.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

l
jg as
gemeente door mannen uit eene andere gemeente doen
_ beoordeelen.
Art. 7. Het is van de geschiktheid en bekwaam-
heid van den agent, dat de uitkomsten zullen afhangen.
jj Hij moet jong, werkzaam, voorkomend en goed ter
sprake zgn.
L a. zal aan de Maatschappij opgave doen van
1* de landeigenaren en de uitgestrektheid hunner bezit-
' j tingen.
i b. Hg zal nieuwe leden aanwerven en hunne na-
men aan den thesaurier opgeven.
Belast hem niet met het ophalen van het geld, hij
zoude zgnen invloed verliezen.
Q c. Hg zal aan de landeigenaren uitleggen dat de
i landbouw is wat zg sedert eeuwen was; dat zij elders
veel is vooruitgegaan. zal zeggen dat als de ei-
7 genaar niets wil doen, geene voorwaarden tot verbe-
i tering wil bedingen, het nutteloos is zich met de kul-
tuur te bemoegen, want dat niemand gek genoeg is,
eens anders eigendom tegen zgnen wil te trachten te
? verbeteren.
j d. zal er bgvoegen, dat de matige som van '
f 2,50 in de gemeente zal verteerd worden, met het
gg gedeelte van hetgeen aan de Maatschappg wordt ge-
geven; maar dat, ingeval de eigenaren niet willen
g medewerken, de staat en de provincie ook niets zal
geven.
0. Hg zal de nakoming der pachten bewaken, en
Q · ieder jaar verslag aan de eigenaren doen; deze zullen
, ontlast zgn van de ongenoegens, die nalatige of on-
willige pachters hen veroorzaken. Het zal den eige-
T naar genoeg zgn te zeggen: ,, ik heb beloofd en ben
jg · ,, er dus geen meester meer over; dus gg zult het
ï . ,, doen of gg zult vertrekken?
` Voor zwakke en goedige menschen is het gemak- i
ë kelgk.
Het tracternent van den agent zal niets aan de i
hlaatschappg kosten, de leden zullen hierin voorzien. j
j ig. Op last van den voorzitter der kantons, zal de
gj a.gent eenige goede bouwlieden bezoeken.
In klei-, zand- en zavelgronden zal hg de kalk
i trachten in te voeren.
i Hg zal over ondergedolven gewassen, die zoo wei-
nig kosten, spreken.