HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

L§w;CFn%,_T,_T._,,,l,ï. ~«­·-­-~­­­-­­·-­··-- ·­­~ --­~­­·­­¢­­··­·.·-··>«·«­­-«~·«~v««­«­­­ ­«.e=­«­«_-»­­­­­­­«.·:>·.a. ..r.- Y Y

~«**_ . 32
l _ L. Dat de staat en de provincie er geld aan ge-
J, ven, en dat, indien de Maatschappn niet werkt,
l` lx niet aan hare instelling voldoet, en dat, als werkt,
” het geld natuurlnkerwnze moet verdeelen.
{ . c. Dat de gelden, die de staat en de provincie aan '§
Q/E de Maatschappn geven, van de belastingen afkomen; j
ïjs dat de belastingen door iedereen betaald worden en P
dat iedereen er van moet genieten. E
‘ï De redelijkheid zegt het, de regtvaardigheid ge- · j
a biedt het. `
‘ Art. 5. De landbouw verbetert niet in één jaar; ig
i twintig jaren znn weinig, vgftig zouden naauwelnks
j toereikende znn. Zonder eene duurzame instelling kan L
jj niets geschieden.
·­ · De pachten zullen slechts achtervolgelnk hernieuwd
' ~ worden; verscheidene jaren zullen verloopen eer men ä
I er 5 of 6 in iedere gemeente heeft. ?
I Art. 6. Men zal zeggen dat deze uitsluiting de °
ëçi bouwlieden zal verwijderen. Dit is eene dwaling. ;
_ a. eg zult zoo weinige gelden beschikbaar en zoo
.‘ nu vele zaken te verrigten hebben, dat geldelijke premi- 5
Q" en den welgestelden landbouwer niet zullen kunnen
Q ,, I lokken. ,
ii ..,. Q b. Weet gn wel dat er vele vereenigingen znn,
waar de niet­leden wegblnven, omdat, zeggen zn, de
D i leden, het geld dat men hun geeft, onder zich ver- j
deelen.
Deze meening is gegrond, want: `
ij ` De rnkste landeigenaren, de knapste bouwlieden,
zijn leden van de Maatschappij; het is zeker dat zij op
de tentoonstellingen de beste beesten, de schoonste
gewassen zullen brengen; dus zonder bevoorregting "
zullen zg alle de premiën behalen. Doch het is ge-
noeg om de Maatschappij te onteeren. {
Q 0. gelooft dus dat men zonder veel geld tot ‘
r belangrnke verbeteringen kan komen? Dan moet gn i
de f 150,000 renten van de Landbouw­Maatschappn
te Londen hebben. f
,.,” Indien de groote premien soms goed doen, doen zn
5 ook veel kwaad. Voor eenen die tevreden is, znn er
‘ tien ontevreden.
j­,¤‘_ · d. Ik zoude aan de Maatschappnen niet raden de
‘.‘,. beoordeelaren uit hun midden te benoemen. ·;
ILE W _ Indien zij invloed willen behouden, moeten eene g
ll I
l ` · I
lj ., E

i-fi af " ,
I .,,, .. ,4 .>c_ _ _c.c.. A;.Ic___r__ - ïtïçïi. ccc, A in