HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 902.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

l il
l 31
_ 80. Er zal in de hoofdplaats van ieder kanton een
Y feest van den landbouw ten eeuwige dage worden in-
= gesteld, op eenen Zondag der maand Mei of Junij,
F H altüd voor den oogst.
i · Q Op dien dag zal men de prüzen en premiën uit-
· , _ reiken.
¥ Opmerkingen omtrent ieder Arti/cel.
· ? Art. 1. Ieder landeigenaar verlangt of verlangt 1
, ‘ niet dat zün eigendom verbeterd worde. Indien hij
. Y · het verlangt moet hü de bijdrage van f 2.50 ’s jaars ‘
, niet weigeren.
· Het is niet zäne woonplaats die hem verpligt, het
ç is zün eigendom; er is geen sprake van personen maar
i van den grond.
Ook moeten vrouwen als leden aangenomen worden.
, Art. 2. Het welgelukken hangt van het hoofdbe-
, « stuur afl Zn die deze landbouw-administratie zullen
­ ‘ opgerigt hebben en hebben doen werken, verdienen
r standbeelden. Zn zullen de grootste dienst aan het
­ j land hebben bewezen. ‘
­ Hij die overal verbetert moet overal geëerd worden. ‘
­ T Het bestuur zal doen drukken. s
H a. Een onderrigt voor landeigenaren. ]
, b. Aanwüzingen op welke voorwaarden pachten
. gesloten moeten worden. ·
t · e. Onderrigtingen voor landbouwers aangaande mest-
` stoffen.
­ d. · Aanplak­billetten voor de landbouw-feesten.
t ä e. En eindelnk, al wat hetzelve zal nuttig oordee- Z
t len. Maar het zal niet mogen nalaten in de dagbla-
den te doen vermelden, de namen der eigenaren, die .
­ voorwaarden tot verbetering in de pachten gesteld p
ä hebben; ook zal het aankondigen, welke bouwlieden i
; , nieuwe meststoffen zullen gebezigd hebben. A
i Art. 3. Hierop heb ik geene aanmerkingen. .,1
1 ii Art. 4. Men zal zeggen dat het hoofdbestuur reeds I
te weinig geld zal hebben, en dat, indien men het nog
z ä verdeelt, er niets mede uitgerigt kan worden.
. t Hierop antwoord ik: i
j a. Dat het voor eene Maatschappü onmogelijk is
­ Q, op 100,000 of 150,000 bunders te werken, al gaf men ­
tien malen meerder geld.
i


ä