HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

{fe-, .....-·.....­... , ­•-`.a,..·-e, ...- ¤·r«»·=«`. .....r,...4-neu , . . .-«•;x«.`....­,f...,.. -,,;,,,­...,` .­....,.. van __, o
gi c 3
L ** l
Y ä:
30
j _ { Maar er bestaat eene afdoende reden die hem voor _
l alle verbetering doet terugdeinzen; vreest bg het i
7 einde zgner pacht een mededinger te ontmoeten die =
I hem verjaagt of dwingt de pacht te verhoogen. F
j Q zult dus gedurende duizend jaren preken zonder ‘ L
, hem te overtuigen. zal wel mest gebruiken, om- ,
7 dat hg er onmiddellgk voordeel van trekt, maar ‘ »
[ zal geene weiden aanleggen. *
Indien gg wilt dat uw grond verbetere, moet gg , _
_ hem er toe dwingen en voorwaarden stellen. · i
r Wat mg betreft, zoude ik geen bunder verpachten, ‘
~ zonder den pachter te dwingen een derde er van aan T
i -; weide te houden.
Nu zal men mij genoeg, bg de behandeling der
jl * Maatschappijen zelven, begrgpen.
g Regeling der Jllaatscïzappçïen. ,
I 10. Ieder eigenaar van land in eenig arrondissement, «
lj gif zal uitgenoodigd worden lid der Maatschappg te wor- ‘
i den, al is hg niet in hetzelve woonachtig. r
; 1 20. De Maatschappg zal gevestigd zgn in de hoofd- i
_ plaats. Zg zal haar bestuur benoemen en de jaarlgk­
sche uitgaven begrooten. Het bestuur zal de werk- f
zaamheden regelen. ` _
Q, ' 30. I11 ieder kanton, behalve in dat van den zetel,
zal een voorzitter en ondervoorzitter benoemd worden.
{jj 40. Na aftrek van de adniinistratie­kosten zal het ·
overschot verdeeld worden onder de kantons. `
· Daar de aan ieder kanton toebehoorende som ge-
·. ring zal zgn, zal men het eene jaar op de eene helft j
j der gemeenten, en het andere jaar op de andere helft
g 4 daarvan werken. "
50. Ieder lid zal f 2.50 jaarlijks betalen, en dat ge-
äj durende 20 jaren.
60. Geen lid van de Maatschappg zal eenigen prgs ,
of geldelijke pre1nie kunnen genieten. Men zal hem g
eene medaille van f 5.00 tot f 6.00 waarde kunnen il
.,t uitreiken.
{ 70. De Maatschappij zal een agent benoemen die j
eene bezoldiging zal genieten, opdat hg tot de vervul- lx
‘``` ‘· ling zgner pligten zal kunnen gedwongen worden. Hij
‘ ·''` f' zal herroepbaar zgn, indien hg zgne pligten niet ver-
`. _c,r V vult. _
li [ ën
l li
li v jv
· n g
`` ~ W i‘ , i`
of of _. .... r o oo ro