HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 963.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

l
29
I moet gesteld worden; omdat er niet meer dan eene
s paal, eene heg, eene sloot tusschen hein en de nieuwe
._ bouwwijze moet geplaatst zün om hem te doen oor-
· ;l deelen, vergelüken en navolgen.
V Daarom moet gü overal handelen, in de vier l1oe­
F ken van iedere gemeente, anders zullen uwe voorbeel- v
.' den weinig nut stichten. I
1 Ontken deze daadzaken niet; de opmerkingen beves-
, tigen ze. Zü bewijzen, dat niets krachtiger zal zün ~
D dan de voorwaarden ter verbetering door de eigenaren
1 bedongen. Deze zullen meer nut hebben dan wanneer
· die eigenaren ze zelven uitvoeren. ­ ‘
` _ Ik geloof dat men overal zal slagen, het gebruik
‘ van meststoffen uit te breiden.
, De eenvoudigste bouwlieden zijn met hunne kracht ‘
i bekend, beter dan de heeren die veel lezen maar niet
· bouwen.
‘ Wie heeft tuingronden gebruikt? De bouwman, en
ä dat wel uit zichzelve, zonder boeken of Maatsehappüen.
g En het beenzwart, en de kalk? Wederom de bouw- i
man, geleid door zünen gelnke. l
Er zün slechts de ondergedolven gewassen, die tot *
, iederen prüs en met dwang ingevoerd moeten worden,
­ omdat men ze op alle gronden kan verkrügen en om-
" dat het de goedkoopste meststof is.
¥ Waarom vraagt de landbouwer naar mest? Omdat Q
i lin weet dat hü te weinig heeft; omdat de ondervin- i
' ding hem geleerd heeft dat zijne oogsten zonder mest l
Q nietig zün; en eindelük, omdat hü van bemest land in
hetzelfde jaar, het uitgegeven geld terug bekomt.
‘ Dit is het geval niet met weiden; men moet den
§ landbouwer overal tot deu aanleg daarvan dwingen. , J
il Oordeel nu over müne handelwijze. Een bouwman g
bezaait ie.der jaar 10 bunders die hij slecht bemest. i
Indien hh weiden maakt, zal hij znn vee op stal N
ij voederen en de helft meer mest maken. '
. Indien hu op de tien bunders er nog drie met
kunstmesten of groen gewas bemest, zal hü zekerlük {
ä ­. •. l
; dubbelen oogst hebben, en zijn land zal trapsgewijze .
verbeteren.
Gelooft gü dat de bouwman erg geneigd is eens an-
ders eigendom te verbeteren? Dit is eene tw§felach­
tige zaak; ik geloof zulks niet.
Ieder werkt voor ziehzelven, en niet voor anderen.
4
l
i