HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 976.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

Y . -.....»;;e ,,.; v... .wv¤-­<:iïe ----­-·=.»w•- =~~.~~r·­.- ~ - ·­· W ‘····Y Y- -5~--1.-we ­».­,;- _ _;-·· · `··,`___Y_M_ AV
X" i
,~i*e,. ‘*ä . .
ir if
i ·#" 28 .
_ i; 10. Wellce voorwaarden gij in uwe pachten moet I ·
OPIIGHIGIL 0
je ‘_ 20. Zullen de nakoming daarvan gadeslaan en ‘-
0 bewaken. g ` ’Q
ä 2 Aldus zult gij zonder zorgen uwe eigendommen V
F1 verbeteren, gg i zult het voorbeeld geven; gg zult uw .
4] QL kapitaal vergrooten en gij zult eene heilige schuld g
Q, aan de maatsehappg voldoen.
gï Verbeeld u eenmaal die algemeene eenstemmigheid g
der landeigenaren, gehoor gevende aan de vermanin- o
E gen der vereenigingen, tot verbetering leidende voor- ‘
waarden bedingende, eerst in kleine mate, later met _ `
ii è meerdere uitgebreidlieid. ï
Ei Zeg het met opregtheid: zult den landbouw u
;’ ‘ niet eene onwaardeerbare schrede voorwaarts doen ·
· gg gaan? zult gg niet eene menigte voorbeelden geven, i
tr. p waaraan niets zal kunnen weerstaan`? z
Vergelgk hetgeen men thans doet, met hetgeen ik g
§’l ` u voorstel te doen; gij zult begrijpen, dat in het
_ _ verloop van een twintigtal jaren handelwgzen zult in- l
gl voeren en doen vastwortelen, die nimmer zullen ver-
, j fg gaan. '
.` . fl '
De Lemclbouwer. Ik wil u nog eenige woorden zeg- p
j ' gen over den landbouwer. Het zijn de menschen van
Q1 mijnen stand, ik ken ze door en door. `
‘.=‘ Ik wil niet spreken over diegenen, welke lid der j
Maatschappgen zgn, deze zgn meest allen landeigena- ,
i ren, maar ik wil spreken over den grooten hoop. ‘
2 De landbouwer wantrouwt alle nieuwigheden door _
de heeren ingevoerd; zg gelooven steeds er meer mede ,
EJAV ·te zullen verspelen dan winnen. Dit is dikwerf waar.
Maar hg beschouwt met aandacht al wat zgn gelg-
ke doet. Hij ziet zgne oogsten, onderzoekt den prijs
E 5 zgner meststoffen, en eindigt met hem na te volgen.
;· Oefen dus uwen invloed uit op dien stand; want
één voorbeeld door eenen boer gegeven, geldt er drie ‘
door eenen heer gegeven. ‘
2* Gg ziet weiden in eene gemeente en geene ni de
1 3.2lI1g1'BHZGHd€­ Zlêlï GGHG VB]fbOl1WV1l'lg IIIGI', 6]] Vllldll
iii haar daar neven niet meer, ofschoon de gronden ë
ik; . ' van denzelfden aard zgn. 1
Hoe komt dit? ·
Omdat het voorbeeld den boer onder de oogen
ij g
eA_ al {
z ‘ lv ï#
gs gi Y

l v i
‘x . ‘ ‘ï
xt