HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 893.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

j .
J 27
3 i armoede der volkeren; want armen of rijken, wg le-
e ven van de opbrengst des gronds.
J f Die heersehappl)', legt zij u geene verpligtingen op?
Indien de maatschappij alles voor u gedaan heeft, moet
‘ gij dan ook niet iets voor haar doen? Geene enkele
; geschreven wet dwingt er u toe, maar er is er eene
= ‘ , die in het hart van den braven mensch gegrifd staat:
§ i doe voor ww vaclerlanal wat het voor a geclaaa he.<y’t.
­ l Maar neen... Raadpleeg slechts uw eigen belang,
j en dat van uwe kinderen.
· I Zeg het mg: is het een, goed land of slecht land te
l z bezitten? _
L Is de waarde aan kapitaal daarvan gelijk?
· r g Levert eene zwakke bebouwing even veel als eene
‘ g krachtdadige ?
F Zün de kunstweiden niet een magtvol middel tot
. verbetering?
l Moet men niet overal, boven en behalve den stal-
Q mest, andere sto{i"en tot vruehtbaarmaking van den
. grond bezigen, o1n den grond te verbeteren en de oog-
· sten te vergrooten? ‘
I » Door deze vraagpunten te stellen, lost men ze
` reeds op.
' j IVaar0m laat gij `uwe goederen geheel aan anderen
. over? Izvaarom denkt gij alleen aan de pacht en niet
‘ I; aan verbeteringen? Moeten die verbeteringen uwe in-
l g komsten dan niet verhoogen?
· V · Evenwel spreekt en redeneert over landbouw op
» I nwe vergaderingen, en gn spreekt en redeneert niet
¥ 'W zonder verstand. Het is dus niet de geleerdheid die
i al u ontbreekt.
. Let dit wel op; deze hoeve behoort u, hebt er_
: »` een onbeperkt gezag op, en bemoeit er u niet
· [ mede. «.
I ’ Gij zht dus gelük aan dien prediker, die zeide: 1
· Z ,, doet wat ik zeg, en niet zoo als ik cl0e." j
‘ , Ik bouw niet, zult gij mij zeggen; ik woon in de l
· l stad; ik heb eene betrekking die geheel mijnen tüd
5 I vereischt; ik ben geen landbouwer en heb geheel an-
1 · I dere liefhebberhen en smaken.
· G ' Gij kunt waarheid spreken; maar gd hebt, land-
j 1 eigendommen, digtbij of op verren afstand. I/Velnn,
¢ j verbind n aan de Landbouw-Maatschappijen; zij zul-
5 len u zeggen:
ä
al
nl