HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 949.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

e l ~
l `
l jl V
g _ j Ook zgn zij tegen het einde van Maart bedekt met i
t jj; ongedierte, e11 ontzettend mager. r
jj Twee voorname punten stellen de goedheid van het j
" ras daar:
g , 10. De geschiktheid tot vetmesting. V
ik 29. De melkgeving. L
.5/` BACKWELL, die man van geest, heeft grondige · T
g studien moeten doen en eene ongehoorde volharding ;
hebben bezeten, om deze twee groote vraagstukken "
` E eerst te stellen en daarna op te lossen. e l
Ook heeft hij znn vaderland uitmuntende rassen ge- M
schenken, en hebben znne opvolgers sedert 60 jaren i
zün werk vervolgd. i p
Ook treft men op de Engelsche en Schotsche mark- j Z:
- l; ten, Russen en Amerikanen aan, die de tijpen dezer _
rassen met goud betalen. ¥
; =.
HOOFDSTUK VIL ï
Jè il Over de Landbmaw-]l[acztsehappgy'en. i
` 2 · ‘
I gl Ik vang eene moeijelijke taak aan; er moet bewezen .
worden dat men met weinig veel kan uitrigten. ‘
Men kan het met de Maatschappüeng maar zonder A
jl haar is het onmogelük. Dit is mün gevoelen. .
{ Omschrnven wg zulke Maatschappij: het is eene ver- al
.· jj eevziging vom lcmdezgencwerz en lcmclbouwers. Maar men V
° l, heeft gedacht dat het alleen eene Vereeniging van per- ä
1 sonen was, Waar ieder zijn gevoelen moet uitbrengen, l
; ïï` terwijl men zich moet vereenigen om gezamemágk te j
handelen, naar gelang van den staat en de krachten K
.‘‘i van ieder vennoot. .
A Mijns erachtens hangt alles van den landeigenaar af; »`
daarom zal ik eenige woorden spreken over zgne reg- [
Q ten en pligten. j
i ;· De Lcmrlei_qemw·en. De landeigendom is de grond- i
l vest van den rijkdom; daarin worden de door indus- j
trie, handel of spaarzaamheid gewonnen kapitalen ge- i
il plaatst. geeft staatkundige regten en aanzien, js l
` standvastig als de grond zelve, en gaat over tot in ­ L
j het twintigste geslacht, terwijl de roerende eigendom- r
{Qi · men zelden tot het derde geslacht komen. 2
lijf. Q Landeigenarenln. gn zijt heer van de aarcle, van u'
i ‘ j Jtcmzgá onze toekomst afl Van u komt de räkdom of de
l· ' 5
l s
l l
tt ,l... r i ij
iii, , . c s. ‘*