HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 912.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

‘ 25
­ I gegeven wordt, verspillen, zonder immer op het land
) , te kunnen soluüven: ,, de landb0uw­vereeniging is hier
werkzaam geweest."
; Alles geeft zich de hand in den landbouw; de ver-
_i betering van den grond sleept die van het vee na zich.
5 I Maar het is met den grond dat men moet beginnen,
I omdat alles daaruit voortspruit.
.l Over de Pacwdeaz. De Maatschappüen zullen wel
j moeten toezien op de verbetering van het paardenras,
en de stipte nakoming van de verordeningen dienaan-
` gaande.
j C Een goed paard kost aan voeding niet meer dan een
^ slecht.
0 ­ HOOFDSTUK VI.
· Over het Rumïlvee.
= De verbetering van het rundvee heeft vele moeije-
, läkhedeng evenwel moeten zh overwonnen worden.
p Het zü mij vergund in eenige woorden derzelver
· j belang, de onmogelükheid waarin de landbouwers ver-
keeren het vee te verbeteren, en den invloed, die de
` 1/laatschappijen daarop kunnen uitoefenen, aan te
. wi zen.
j JOv@r het belcmg van het ms. De optelling in 1837
`, bragt het getal rundvee in Frankrük op 9,130,000
I . stuks, waarvan volgens mij de opbrengst jaarlüks is
V f 142,350,000.
V In Frankrijk is het rundvee hetgeen de natuur het
’ gemaakt heeft; sterk op vette weilanden, middelmatig
~ op middelmatige gronden, klein op schrale landen.
In de streken van sterk ras heeft men zorg de
¥ springstieren te kiezen; maar waar middelmatig en
nl klein ras gevonden wordt, zün het over het algemeen
< onkundige pachters of kleine bouwlieden die vee hou-
_ den, zij nemen hunne springstieren uit de kalveren,
`_ die bü hen ter wereld komen. Die kalfstiertjes doen
hunne dienst gedurencjï 10 tot 16 maanden, waarna
I 1nen er ossen van maa;.
i Wat is er van zoodanige handelwüze te wachten. i
Er is meer; men gelooft in vele streken, dat het
§ _ noodig is dat de jonge kalveren in den eersten winter
vermageren, opdat zü in het voorjaar beter aan zullen
3 nemen.
2
ä
l
l
ä
l
I
1
l
E
I