HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 958.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

li ` '
bl A '·
24 `
z. j .
Q 4 voor het uitzaahen van het winterkoorn laten afwei- ”
K den; ook zaait men daartoe spurrie (Spergula arvensis)
- op zandige klei.
· Niets geeft meer mest dan groen voeder op stal; l
E een pond stroo geeft een pond mest. S
ij Ieder veehouder zoude wel verlangen het in het S
Vooijaar te hebben. Maar in het najaar denken zh l
er niet aan, of zaahen zh te weinig uit. .
j Arbeid en voorzorg maken den landbouwer rhk. A
`“ HOOFDSTUK V. i
Lëï, v j
j, Over het T/Ee. ‘
`i«
‘ 4 Het vee is de ziel van den landbouw. Ik ben .oud hi
I en heb menigen bouwman zich met het vee zien ver- i
rhken, en menigen met de ploeg zien te gronde gaan. è
Sommigen hebben gezegd het vee is een noodzake­ =
"ïi E lhk kwaad. Dit is eene dwaling; dezulken hebben i
l { nimmer berekend wat het vee oplevert. p
«é I Zie hier een bunder- rupsklaver; hh zal aan twee » j
¤ ’ F stuks vee voedsel verschaffen ; 1°. zullen die twee bees­ ‘ .
, { ten voordeel geven door groei, werk of vetmesting; `
#5 »~­. _ zullen mest geven, die, op anderen grond ge- Z
· bragt, dezen zal verbeteren; 3·‘·. die bunder zal in so1n­ j
iv . mige jaren zaad geven, welks Waarde hooger zal zhn j
,; _=· dan van 12 mudden tarwe; 4°. die bunder zal beter W i
worden en na scheuring driedubbelen oogst geven. V
. Bereken alles en zult begrijpen welke voordee­
len weilanden, wortelgewassen, groen voeder, vee en ‘
. , mest geven. Maar indien slechts een der hoofddee­ ­
len van die berekening beschouwt, zult gh tot eene l
f verkeerde slotsom komen. ¥
J Indien het vee een mesáwarkmig is, is het ook een j j
A geldwerktuig. Het is waar, wh zien op alle markten <
zeer slecht vee, dat weinig voordeel geeft.
Ml Van waar komt dit? Door het gebrek aan voedsel.
I Van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw, heeft l1et ge-
A brek het ras doen aehteruitgaan.
Indien gh uw geld uitgeeft aan den aankoop van I
ääj vreemd en inlandseh vee, voordat gh voor voedsel
hebt gezorgd, zult op zand bouwen, of begint
het gebouw met het dak. Gh zult in honderd jaren
lj niet verder zhn dan thans. Gh zult het geld, dat u j
i
. lj E ` l j
ll'; * 2
lul. al . i
‘ 1
lg . ë
2.; ‘ P
4 P" i
-_­«­e­­,­;~­­~à ~=» »g,.,...,,_,__-Leven _, gi «:ï­­~