HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 962.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

I
l
i
4* i De aardpeer is een goed voeder voor beesten; hg
j voedt ze, maakt ze vet en geeft ze veel graagte. De
jj _; boeken zeggen datpzü uitmuntend zijn voor varkens; de
il Y mijne hebben ze nimmer willen eten.
· l Men laat den aardpeer des winters in den grond,
Q I hü bevriest niet. Ik gebruik hem hoofdzakelijk om
t ¥ müne schapen in het voorjaar te mesten; zg laten er
Y ·· alle ander voedsel voor staan. Maar ik Waarschuw u,
gi dat vier of vijf dagen nadat begonnen hebt ze er
[ 1 mede te voederen, gü zult ze moeten laten onder de
; { tong, aan den staart en aan de ooren, anders hebt gij
i onheilen te wachten.
_ Men delft de aardpeeren eenige dagen te voren op.
_ Zoodra zij droog znn boent men ze af, om er den
U J grond af te doen vallen; indien deze er te vast aan
t l zit moet 1nen ze wassehen.
l . Menkweekt den aardpeer even als den aardappel,
ë i men moet ze schrepelen ; later verstikken z§ het on-
` kruid.
t l Men poot ze in het laatst van April, 33 Ned. dui-
men in de rij en GG Ned. dn. tusschen de rüen.
' . Indien gij vele aardpeeren tegelijker tud delft, meng
J f ze dan met grond, anders rotten zij.
gi i Zie hier mhne wijze van handelen: ik delf de aard-
1 N peeren op, en ploeg mün land genoeg om het in goe-
J l den staat te brengen; daarna breng ik er wat mest
' op en bepoot ik het land weder met aardpeeren; dat
S 7 doe ik vier jaren achter een op hetzelfde stuk; de
' _ ondervinding heeft dit geleerd. Als men het land
tl van onkruid zuivert, plukt 1nen de plantjes die tus-
j sehen de rüen op mogten komen er uit. j
" 1
il Groen voeder. ln het voorjaar is groen voeder een _
1 groot hulpmiddel. De schuren zijn ledig; de weiden
: j zgn nog niet in staat en het vee lüdt gebrek.
“, l De goede bouwman heeft italiaansehe klaver en
{ l hoppige rupsklaver. Sommigen zaaijen rogge, anderen
zetten knollen, waarvan het loof bij het in bloei
komen afsnüden. Anderen weder zaaijen wikken met j
‘ 3 rogge, met haver of met wintergarst; ook zijn er die
` j kool of koolzaad uitzaaüen, om het af te laten weiden.
t Daarna heeft men eenen zomerbraak, dat is te
k zeggen, dat 1nen het land voor winterkoorn bereidt. j
j Velen zaaijen des zomers Turksehe tarwe, die zij
3
2

l .
il
1

E .