HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

‘)?`;Iï`wlyi)JJ¤ Mv I H .-1 V [ "`wëww ·‘
xs `A » l I
i5 I ef · ’
3 l
1 . J
I Q %
22
. ~ dig en 40 G? per dag (40 mudden te zamen) en 4
gl tot 5 fi? hooi. Z
Ik heb eene proef genomen, die duur had kun-
ï = nen te staan komen; ik wilde weten of een rund zich ‘·
,i= . aan ekookte aarda elen dood konde vreten. Ik had ’
al ­ · .. . J
er twee van middelmatig ras, vijf jaren oud, groote j
pff eters; ieder kreeg 75 FQ, van ’s morgens zes tot ‘
‘ ’s avonds tien ure; zü zwolgen alles op, en hadden er M
ig? . geen hinder van, alleen aten z§ den volgenden dag
Q niets; zij waren in 50 dagen vet. ï
` Ik heb runderen van groot ras, maar oud, gehad, p
` die van 40 F3 daags hinder hadden; dit is echter I
~ zeldzaam.
ii. · ’ ·
lil p Men gelooft dat de gekookte aardappel de beesten
l verzwakt. Well; eene vergissing. Zie hier wat ‘
I is geschied. W
‘ , In 1824 was het beestenvoeder overal door nat I
3;,, beschadigd en half verrot. Ik moest een span van j
twee paarden en drie muilezels hebben, dat gedurende ­ I
l . , den winter en het voorjaar den geheelen dag moest M
,_ werken. Ik was zeer verlegen ze te voeren. F
E I p Ik stelde ze gekookte aardappelen voor; zü weiger-
" den ze te eten. Ik liet hun strooisel wegnemen en I
~ verbood ze iets voor te zetten; den volgenden dag I
_ liet ik de aardappelen bestrooijen met zemelen, en ï
dit ` wierp ik er wat haver onder; lekten de zemelen p
I­‘.’.i op zonder iets meer. Den derden dag was ik onge-
gij. _ rust. Men zeide dat zouden sterven, dat reeds ,
·.{* y ..
dood waren. Des avonds echter aten zij de aardap-
Y pelen op. Sedert werkten zü gestadig en zwaar, tot `
I voedsel hebbende aardappelen en 1 KZ hooi. j
ff 4 ï Waiiiieer een beest nimmer een voedsel heeft ge- 3
bruikt becrint hi' steeds met het te wei<reren. Men «
> e e .
moet koppiger dan de beesten zijn; er gaat büna geen I
gg jaar om, dat ik met met een of ander beest twist heb.
W.;-‘ `
pi Aan werkbeesten kan men ongekookte of gekookte j
aardappelen geven, niet bijmenging van zemelen of
g haver; zij gewennen hier zeer ligt aan.
Aardpeer. (Topmambour, Hclzcmt/tus mbcrosus). ·
Dit gewas wordt te weinig gekweekt, vooral op gron-
l ï; ` den waar wortelgewassen niet tieren. I-Iet beniint
lg; goeie-in grond en most, doch geeft op niiddehnatigen .
I 4 grond eenen redelijken oogst. {
ig ").,ï · X
·¥Li·. 1 ^
i`il*= l
bij ‘ .
il;. 2 L
I" ` " Y
I .-4;.e;,;..;:;;:;.===. ·" " ·’ · M"»··*·* cr *··r c- -· t ·