HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 928.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

21
90 . . De aardappel voedt en maakt vet alle beesten, var-
i kens, schapen, paarden, muilezels en hoornvee.
ig i Indien me11 ze ongekookt aan de varkens geeft, ver-
_ V morsen de helft en worden zg niet vet.
98 i Het hoornvee kan er niet meer dan 15 tot 20 FQ A
ld > daags van eten zonder hinder. Eindelijk heeft de
in l aardappel een groot nut voor paarden en schapen.
Ed 0 ,, Men moet den aardappel gekookt geven, en wel
S ,‘, gekookt in den oven/’
:1... {
ï'· Zie hier hoe ik te werk ga: mün oven kan 2 g mud-
ït g den meel aan groote broeden bevatten.
l Wianneer het brood er is uitgenomen, verstookt men
[9 Q nogmaals de halve hoeveelheid hout, die men voor het
Et brood heeft verstookt.
St ‘ Men brengt de gloeijende kolen aan beide züden
[G 5 A va11 den mond des ovens, zonder ze er uit te halen.
1· Ik werp 10 mudden aardappelen in den oven en
g leg de gloeüende kolen voor den mo11d, Waarna men
- · den oven sluit.
· j Sommigen leggen er strooachtigen mest voor, dien
zü sterk begieten.
` Dit geschiedt gewoonlük tegen den avond. Den
’t ‘ - volgenden morgen tegen negen of tien ure opent men
, _ den oven, neemt er eenen aardappel onder uit den
» hoop uit (de bovenste znn altijd het eerst gaar) en
, snijdt dien door; indien lin bij het opensnüden als kaas
" j of harde boter is en niet knerscht, laat men den oven
äl V . openstaan; anders sluit men denzelven nog voor eeni-
* · . gen tnd.
1 g Voor de beesten moet de aardappel niet zoo gaar
Q gekookt zün als voor den mensch; hunne magen znn
­ g sterker; de in Water gekookte aardappelen zijn te
li j zacht en te week voor hen.
< Men laat de aardappelen in den oven en haalt er
» i telkens de benoodigde uit. Indien men den oven
1 moet ontruimen, moeten de aardappelen binnen de
l ~ tweemaal 24 uren verbruikt worden; anders worden
’ l week en verliezen den smaak.
¥ ‘ Met alzoo gekookte aardappelen kan men varkens, j
· E schapen en paarden spoedig vetmesten.
r Om een rund dat in het vleesch is, vet te mesten
met aardappelen, heeft men minstens 70 dagen neo- · ,
l E
1 E
I
1
l
1
E .