HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 966.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

· g ~­·····­·>’~-­»-­­~·-·~··~-·-~x ~~’~*ï»~­“'?'lïïF·•«ï‘ï"f ïuwv M. ......,‘ __,_, --­,, _ _ .­ .~-- _f__
jp l ,
? L ‘`- "

20
? ver en 10 {il koppige rups/'cZa1ver(Lztp2tlr1re, Zlfeclicago
'Z%7’”Zi’Z€¤) OP deu lJll11(.lG1“, v
Klaver. (ïkèfle, ïkyblizmz pmzfense). Zaai 12à gg I
. tot 15 ü op den bunder. g
Imliacmsche Klaver. ( incarnatum). ffoppige 2
l ijp,. Rapsklewer. Deze moet men zaaiien zonder het zaad i
{jl? uit de haauwtjes te doen; de ontbloote zade11 komen i
E? slecht op. ;
» "«· . • · .
gi Plm]9@7’71@Z­ {P0?ï87‘w’m SCmguZ80z‘öa). Is alleen goed
Y op schrale kalkachtige gronden. .
Engelse/ze wezclen. Deze worden gemaakt met En- 5
_ gelsch Ray-Grass, hooizaad, roode en witte klaver. Q
Men zaait digt; het voeder is fijner; de weide gelukt "
I fl". b I
E t eter. ·
in ‘ Met deze aanmerking eindig 1k dit hoofdstuk; 111 de _
. streken waar n1en weinig wortelgewassen teelt, moet
‘ men meerdere weiden hebben, want het vee en de mest ~ W
zijn overal noodig. Indien men het vee niet op de eene §
wüze kan voeden, moet men het op eene andere doen.
t I _‘ ‘ ` .
` HOOFDSTUK IV. _ g ,
jlä Over Wortelgewassen en Groen Voeder.
De deugden zijn zusters; eene verbetering leidt tot e
' eene volgende. ·
Indien gij op zandaehtige kleigronden kalk gebruikt, »
Q voert tevens de wortelgewassen in. f
De 47 ,000 runderen die men te Cholet e11 Chemile .
lé, in Frankrük, verkoopt, (waarvan ik reeds melding L
f§g·,, l1eb gemaakt) worden in een kring van 30 Ned. mg-
len vetgemest met kool, knollen, turneps, beetwortelen 1
e11 een weinig wortelen.
ik ‘ « • • ,,
Niets IS beter op eene hoeve, dan wortelgewassen. g
‘ Met dezelve voert 1ne11 des winters op stal en maakt i
men zeer veel mest.
ig 1 Begin met eene bunder, weldra zult gn tot twee, I
drie e11 vier komen. .
gi Ik zal u niets over de verbouwing dezer gewassen
L rg.: . . ‘
;,r.]j.~;;; j zeggen; ik zoude een geheel boekdeel maken. Maar j
omdat ik in müne landstreek bekend be11 voor eenen
rt [""{ï~;ïe­;ï·§‘ ` . .
ouden aardappelen verbru1ker, zal 1k daarvan spreken. ,
e Drie inudden aardappelen staan V0O1`1l1G1lSCl1€l1VO€(l­
sel gelijk met een mud tarwe. ‘ ;
` In .` ` E
j { nl i i je
lïï'. i .
¢ i`§;­.*
{ Y
M _ O

l:`)« F. '
dj · J
g. ., __ _
<& *>i ë _
· ·*·»
`A#~;`b"èèm““;`~;;àáLYr_l_¤;_«; <§5r_=;’­­‘,­‘" ­5*­= ’­¥‘Y;’_=’ v T " zw.-ï­~=ï--’=#~1*;«..~-~«.¢¢" ‘=S·’·­=­. -~- ­-·y­­‘ M