HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 951.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

19 H
1 drie paohters i11 iedere gemeente gedwongen werden
weiden te maken, gü ze binnen tien jaren bij alle
- bouwhoeven zult zien. Het voordeel is zoo in het oog
H loopend, dat het spoedig door iedereen zoude gewaar-
H deerd worden.
H- De Maatschappij moet de gronden leeren kennen, en
‘ ten naastenbij weten welke voedergewassen in iedere
1 gemeente zullen gelukken.
`F. Daarna zal zij eene instructie opstellen en aan de
H ^ landeigenaren, wier namen zü onder hare leden vindt,
H toezenden. Die instructie zal in druk zün, en er zal
‘- ' slechts de aard der weiden in ingevuld worden, want
H 1nen zal er dikwerf van verschillenden aard in eene
‘ bouwerü behoeven.
__ Ik beweer niet dat men dadelük zal moeten eischen,
H dat een derde of een vierde van het bouwland tot
H weiden worde gemaakt, maar minstens een zesde. ­-­
H Dit is weinig voor de rupsklaver, die acht jaren duurt;
._ het is eveneens weinig voor hanekop, die vier of vüf
k aren duurt; maar het is genoeg voor klaver, die slechts
L_ een jaar (daar niet bij begrepen het jaar der zaaijing)
,_ duurt en niet dan om de zes jaren op hetzelfde stuk
H land moet terugkomen.
._ · Het zü mä vergund hier aan te toonen hoe ik wei-
,_ e den maak; het is reeds sinds langen tüd dat ik er
` « maak en van allen aard.
H Algemeene regel. Zorg dat er geen kweekgras zij,
H . zuiver den grond goed hiervan eer gü eene weide
maakt. _
H Lueem, Rups/claver, (Luzerne, Medieago scufim). Indien
gü het kunt doen, zaai dan eerst tarwe op gekalkt
_ land; bemest het tweede jaar voor aardappelen; kalk
,_ LH) nogmaals voor tarwe en zaai het vierde jaar de rups- i
H _ " ’ klaver.
Of wel zaai deze klaver na de eerste tarwe.
d ’ Of eindelük zaai tarwe op bemest land, zet dan
,__ t aardappelen op eene nieuwe bemesting en zaai het
H. H derde jaar de rupsklaver.
l_ De boeken zeggen slechts eene soort van zaad te
H · zaaijen; dit is mijne handelwijze niet.
H. w Ik zaai 22%, Eg rupsklaver en 3 FQ klaver op den
[_ bunder. 1
Harze/cop. (Sainfmz, Ifedyscmmn onobrye/ris). Men
)p neemt 4 mudden hiervan, 10 @8 rwqpsk/cwev·, 2 ff! Ma-
1
1
1
1
` 1
1
1
/
,et. 1m,mï,-o tteoet, ..,._ a a W e 1