HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

j _g,,,?~.x mnh,. ­: :. rw-, ......-. .. v ~ ­iïïïïïüiT""'“"£?1`··­»v­··».=¤;`¤»«r#¤•¤·"»·­­«~ ~ ·- W W , ­-¤··»» D Y
‘§°' ' X ‘ '.
SQ ~
hij 18
· t
30. zal noch mest, noch stroo, noch hooi, noch
` groen voeder mogen verhuren of verkoopen. .
fi 40. Indien hä aan eenige dezer bepalingen niet vol-
doet, zal de verpaohter de pacht kunnen vernietigen
i 1net het einde va11 l1et loopende jaar, onverminderd de
lj, W verpligting van de11 pachter, tot goeddoening van kos-
QU ten, schade en interessen. W
eg!
Deze bepalingen heb ik stiptelnk doen naleven. ill
In 1841, in de maand Mei, bezocht ik die hoeve en
was ik verwonderd overal in den omtrek hanekop te
zien telen. Ik deelde müne verwondering aan mij-
E nen pachter mede, want twaalf jaren vroeger zag men
er geen enkelen bunder mede bezaaid.
j" Q e · ,, Baas JAoQUEs," zeide hg, ,, het is 'een groot on-
, ,, geluk; in de eerste jaren zeiden zg allen: TOUILLAUD
§ ig a ,, gaat te gronde; hü legt weiden aan en zal geen
· ,, koorn meer oogsten; zgn kop is op den hol. ­-­ In
,, de eerste jaren oogstte ik even veel koorn. Dit ver-
jjf ,« ,, wonderde mn. Het was waarschnnlijk omdat ik
gl j` ,. zwaarder bemestte. Weldra oogstte ik meer; zij za-
g; Ff. ,, gen het. Daarenboven verkocht ik nog hanekop-
IV ,, zaad; ik kocht goederen aan: dit zijn zh te weten
jij; ,, gekomen. Zij hebben ook weiden gemaakt; ver-
,, koopen ook hanekop­zaad en treden met mij in con- ,
‘ ,, currentxeg dit 1S wel ongelukkig- voor mij." `
l ,, Weliiu, ” antwoordde 1k, ,, gij l1ebt op uw land een
,, leerboek voor den landbouwer geschreven, uwe bu- ‘
,, ren hebben er in gelezen; zulks is allerbest."
Vele zoodanige voorbeelden zoude ik nog kunnen
aanhalen.
`Het voorbeeld is de beste leermeester. ­
Maar, zal men. mij antwoorden, indien de landeige­ jl
na1·en weigeren die voorwaarden. in hunne pachten op .
te 11emen, wat zal er dan gCSCl11€Cl€Il?• · P
1 Ik antgvoord datmmen piet lzijrjïsdonwilï iemaäds land
.. 1 aan ver etere11. aar ie e oo at ve en zu en toe­­ `
A treden op uitnoodiging dergll/laatschappij; de leden der
. Maatscliappij zullen de eerste voorbeelden geven; in­·
·.-. dien de Maatschappn het voorbeeld niet wil geven '
zullen dienen uit te maken, of dat de landbouw
geene weilanden noodig heeft, of dat er betere mid­·
delen bestaan, e11 deze zullen zij Cläll aantoonen.
Maar ik geef de verzekering, dat indien twee of`
jl; 1
l ii?
j `(1 j j -
lï I
lïä". .
S " ‘T* Tl 4
’;;,5­-Q;-­­­·»­.r,.x;;,,_ , ,_ ,_, . .,·-we. ·~»·¥*