HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

· ·

i 17
,, moeten geld hebben, zeggen mg: het koren is l
5 ,, onze eenigste geldoogst; wg zgn gedwongen er
· ,, van te zaagen, en nog wel veel; en nogtans oog-
,, sten er niet" ruim van in. l/Vij hebben gebrek
,, aan mest, wg kunnen meekrab, saffraan, verwweede, j
,, koolzaad, hennep en vlas niet telen; het zgn oog- 1
,, sten die groote voordeelen opleveren, doch zg kos- j
hg ,, ten te veel aan bemesting. Daarom zaaijen wij steeds
·’ ,, koren van eene of andere soort en het ga zoo het wil/"
De moegelgkheid bestaat in den overgang van koren
tot weide; want het voordeel der weiden is overal er- · 4
kend. Men verlangt wel weiden, doch zonder opoffe-
ring van bouwland.
Men gelooft dat indien men een bunder minder be-
zaait, men 7 tot 12 mudden minder zal oogsten; eina i
delgk dat de hoegrootheid van den oogst afhangt van
de uitgestrektheid bezaaid land.
_ Dit is eene vergissing. 1
Het is niet hetgeen men bezaait dat oplevert, maar
hetgeen men bemest.
· Let hier wel op dat de grond dezelfde plantensoort
moede wordt; men moet de oogsten verwisselen; dit
is eene algemeen erkende daadzaak.
.· Indien gg koorn wilt oogsten maak dan weiden; de -
` grond rust als weide en wordt uitgeput door koorn.
De weide geeft voeder; het voeder voedt het vee;
het vee maakt mest; en mest levert koorn.
Op alle koornland kan men weiden maken.
Er zgn meer soorten van weiden dan van koorn.
Na weide driedubbelen oogst van koorn.
Indien de Maatschappijen hiervan overtuigd zgn
. kunnen overal weiden laten maken, zonder eenige
moeite, met het grootste gemak.
A Het is genoeg te doen wat ik heb gedaan.
Ik heb eene hoeve met 45 bunders; de grond is
kalkachtig, bedekt met steenen en men kan den grond
niet dieper dan eene palm omploegen, zonder de rots
' te raken.
Zie hier de voorwaarden van de pacht. `
10. De pachter zal ieder jaar hanekop zaagen tot
- het bedrag van 15 bunders, die om de vier jaren zul-
l 11 vernieuwd Worden.
20. zal steeds 15 bunders daarmede bezet liebw
ben, ook bg het einde van de pacht.
1 3
;__,;,,¤,,,;;;; ’* H