HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 971.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

gg-g¤ïe‘" "*·‘ '”`“"`iIt"'°°""‘T "‘:"=¤>ä"¤v¤¤ ~ ~~-­~=­­·­­». _ , ..,,m ,___ {
l
ll
16
Zaai op zware en vochtige landen den vügeboon.
ft De onderdelving staat gelijk 1net 37,500 EQ stalmest. 0
is Zaai op kalkachtige gronden wikken; zij staat ge-
lük met 25,000 EQ stalmest.
E , Zaai op zandige gronden boekweit met kool of kool-
zaad, zü staat gelnk met 22,500 EQ stalmest.
Nog eene aanmerking.
E- Gedurende den winter staat het graan overal schoon, M,
i te naauwernood kan men de bemeste e11 niet bemeste "
gronden onderscheiden; men bemerkt alleen een wei-
nig meer groen en wat vroegeren groei. -
Maar in het voorjaar als de planten beginnen te
E schieten Zlêt men het onderscheid.
ïézf
§ 12. Opmevilcingon beárelclcelg/c dit hoofdstuk.
- 10. Men heeft overal gebrek aan mest; men zal er
altüd gebrek aan honden. Men moet er door andere _
middelen in voorzien.
l- De bouwman die op 8 bunders er drie bemest met
{V grond, kalk of ondergedolven gewassen, zal een on-
eindig voordeel genieten.
De ondergedolven gewassen kosten bnna niets.
20. Ik raad de proeven slechts op de helft van ie- s
der stuk land te doen en de andere helft met stalmest `
te bemesten. Dan kunt gij vergelnken en oordeelen.
30. In uwe tuinen zgn er plaatsen die eerst
Et; in het voorjaar beplant of bezaait; zet er in het
najaar wikken of garst op, of van beiden, en zaai ze
zeer digt; in het voorjaar delft gij ze bü het zaaüen
of bepooten onder.
Zet snijboonen en late erwten op ondergedolven ge- .
was, even als aardappelen en aardpeeren, gij zult te-
vreden zijn, ik sta er u borg voor.
HOOFDSTUK IH.
Over Kunst- Weiden. " i
lèà
zijn een der krachtdadigste middelen tot verbe-
li tering va11 den grond. `VVanneer ik uitgestrekte land- -
till douwen zie met granen doch zonder weiden, ben ik
zeer ter nedergeslagen.
Ik begrijp de redenen van de bebouwers. ,, I/Vij _
lj
r 1L .
_l;
lijf ' ‘
’ rz c
e: s
lik, I
n, ., .
­ .... 'L. ` ".....-` . .,... . M ..... ...s..,.r .-.i..I,,,-, _,___ ,,.;,.,.,,,-_M,;__;_,;;__A,___è,;,,____ . .. ._ ·r =·­