HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

;-.cg·,«««"*ä'~’¥""""`r" "` Ym`:'m”`:"m°“""°? °"···~··;ï;a;:‘sw­;· ··~ ·~--¤~·­,» _, _r_ ,____ ___ Y H _ _, _, _‘,,_,,,_________, V
j'
K ­
2 ' l
fi .
il 14 E
ik Wat men al niet verliest door aehteloosheid en on- ii
° kunde is niet te berekenen. · jl
j •
§ 10. Over dan mest van 11/[elle.
I
i
Te Melle (in Frankrijk, departement Deux Sèvres)
bereidt men sedert eeuwen mest. De handwerksman
" en de arbeider werpen het straatvuilnis en dat van het
huishouden, een weinig grond en den afval der keu-
ken, i11 hunnen kelder; zij begieten dit met al het
§lQ ‘ vloeibare vuil dat kunnen verkrijgen. Men zet al-
les van tüd tot tijd om en op die wijze verkrugt men
jj? mest van de beste hoedanigheid. Zij verkoopen den~
zelven voor 15.00 het voer; hij is dan in droegen
staat en wordt uit de ha.nd op den akker gestrooid.
Zij die geenen kelder hebben, of dien niet daartoe
willen gebruiken, bereiden dezen mest i11 eenen hoek
onder een afdak. Maar de keldermest is steeds beter,
ofschoon van minder goede stoffen zamengesteld.
W Ik zoude ook veel kunnen zeggen van oliekoeken,
al waarvan men het nut niet genoeg waardeert; het is
ii de taak der lllaatsehappüen om aan de bouwlieden die
oliezaden telen, te doen begrupen, wat een nut er
§ l voor hen in ligt, hun zaad naar den molen te bren-
Q gen, en de koeken voor zich te behouden, hetzij tot
i ‘ bemesting, hetzij tot beestenvoeder.
l .
§ 11. Over onclergedolvm plcmzfcn.
; I
Il Deze mest is de minst kostbare van alle; men kan
nii hem in alle landen en op alle gronden verkrügen.
Hij is desalniettemin de` minst verspreide. Vele i
jg · jaren zullen nog noodig zijn voor dat men er het nut
J van begrepen heeft. i
De boeken zullen u leeren kool, koolzaad e11 garst `
te bedelven. Dit is zeer goed, alle planten bemesten.
In sommige streken pleegt men de derde snede der
klaver onder. Dit is uitmuntend. Maar deze praktuk
Efr wordt meer aanbevolen dan uitgevoerd, omdat men .
overal zaad wil winnen, waarom de tweede snede zoo
ijf laat wordt gedaan, dat de derde niets oplevert.
,j Ik heb müne proefnemingen op drie plaatsen gedaan. I
jj! Sommige landbouwers zullen er mogelijk de uitkom-
j sten gaarne van weten.
/
lil i
j.
i
I
' ·
MY-,
VA Ei. .... · ` ...._._ , A _ . . ., Y .e,_,,._,_, ,,_. z,,,___,,____,,_______,4____{_ ,.+..,_,_,__,___.__L__,__ , .~, .· N___,1rA Z ­ Y--­...___,,,,