HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 964.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

1
, · 2
. 13 ë
E
Het is met die gewassen dat men de 47,000 stuks
vee vetmest, die jaarlüks te Chollet en Chemillé in
Frankrijk verkocht worden. ‘_
Het beenzwart komt af van gebrande beenderen;
men gebruikt het in de suiker­ra{ïinering, waarna het
eene der krachtigste meststoffen is. ‘ _£
Het is dienstig voor alle gewassen doch niet op alle ly
W gronden.
§ 8. Over den mest vtm Jctujret.
Deze meststof zal eene groote rol spelen in armoe-
dige streken.
. Men moet ze in alle zand- en keiachtige streken
gebruiken.
Iedereen is tegenwoordig bekend met de zamenstel­
ling van dezen mest die deze is; men werpt op eenen V
hoop allerhande plantaardige stoffen (gras, heide, brem,
enz.) die men met de vloeibare deelen van stalmest
besproeit, waarna aan het gisten raken.
'i
§ 9. Over Menselieazdovzg.
Eenmaal zal men denzelven overal gebruiken. Te- E
genwoordig is de landbouw-industrie niet genoegzaam
volmaakt om er nut van te trekken. Daarenboven is
men niet genoegzaam doordrongen van de onmisbare
nooddruft van dezen mest; men verlangt stalmest doch i
men doet niets om denzelven te vervangen. §
Zie hier eene daadzaak: te Marseille, eene stad van lg
200,000 zielen, bestaan er geene sekreetputten. Vroe- *
ger wierp men des morgens en des avonds alle vuilig­
heid op de straten; bg de eerste verschijning van den .
aziatisclien braakloop werd dit streng verboden. Ge- E
_ · sloten karren rnden rond en halen die stofïen op.
Eerst was deze onderneming kostbaar; nu kost zg
Weinig en weldra zal zü winsten geven.
Ik heb de menschendong met nut zien gebruiken in ;
Wlaanderen en een gedeelte van Belgie. Zoo is, het- i
geen men aan een uiteinde van Frankrük doet, elders _-
x onbekend. Ik maak echter eene uitzondering voor §
Pargs, waar men de poeüermest (poztdreite) `maakt, |
die door de warmoeziers in Normandye gebruikt
wordt.
el
Ji
. lgä
i
li