HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 918.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

F
; 12
j f 1.00. Men besproeit daarmede 30 tot 40 roeden.
Men zoude eene groote ton op eenen wagen moeten
hebben, voorzien van eene verspreidings-buis.
j Sedert 36 jaren gebruik ik gips ; sedert 30 jaren ge-
bruik ik ruwe gips die men gedurende den winter breekt
lj en maalt. j
l § 5. Over TeeZ­gr0ncZ. V
In een gedeelte van Engeland en van Duitschland W
jg strooit men op de stallen grond, dien men op de uit-
einden der akkers weghaalt.
Naarmate de grond doortrekken wordt met de pis
sl en drek van het vee, werpt men hem naar voren en
strooit 1nen verschen.
T Waiiiieer de grond verzadigd is voert men hem
weg. Op die wijze maakt men veel mest.
Men zal zeggen dat het vee slecht geplaatst zal
zijn. Dwaling.
Q In Holland staat veel vee op planken.
­ In Engeland is het vee nacht en dag buiten.
In de drooggemaakte moerassen van Nantes tot Bor- `
M N deanx, blijft het vee steeds buiten ’s huis in besloten perken.
j De behoefte aan mest is zoo zeer erkend, dat men
. alles doet om denzelven te verkrngen.
` § 6. Over T uiwgronden.
ij In sommige streken gebruikt men den grond uit
i tuinen en publieke plaatsen tot de bemesting van rogge.
t‘ï De bouwman komt van verre om die gronden te
" I halen en betaalt drie gulden voor een voer, terwül hij
het voer mest voor f 1.50 geeft.
j De Maatschappijen moeten zorgen dat de gronden,
Q die tot bemesting dienstbaar kunnen zijn, voor den
{ landbouw niet te loor gaan. In groote en kleine ste- _
den, overal waar men bouwt betaalt men dikwerf
· zeer veel voor het wegvoeren van zeer vruehtbaren
3 grond, dien de landbouwers gaarne, indien zg gewaar-
g schuwd waren, voor niet zouden weghalen. ~
J"? § 7. Over hel Beenzwart. z
ly
Het beenzwart wordt gebruikt om kool, rapen, tur-
, neps en beetwortelen te bemesten.
jl
V i
ᢕ
l
i
;
rm, ___'_ ..r.;....,._ _ __ . .·­ ~- ..,=......_m.,,.­..,`..... ...4i..,,,....,,~..4­-­--...?l­...,.....J­­­­­....4:.=­­.`m­.;.`á..,,_,.,.,.,.,, ,__n...-a. 4.... .,...­...J»» ’ ` ’;-