HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 969.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

l il

11
‘ grond gevonden en is kleiaohtig vet, of wel kalkaolitig l
droog; de eerste past op kalkaohtige gronden, de
tweede op klei of zware gronden. Beide zün goed in ‘
zandaclitige streken. C ¥
VVanneer 1nen een land mergelt moet men wel .
` 150,000 tot 300,000 fü per bunder opbrengen; de · ·
eerste drie jaren werkt de mergel weinig, de negen ._
t- volgende sterk en na vnftien jaren is hij geheel uitge-
put. De pachter kan zulk eene bewerking niet be- Q
kostigen maar wel de eigenaar van het land.
Maar de pachter kan zijnen mest met mercrel ver- A
mengen, en indien liü dan het wigt van deïi bnge-
voegden mergel niet mederekent, zal hij de bewer­ 1*
king baat vinden.
§ 3. Over de Kal/c.
i X De kalk is bestemd 01n op klei- en zandgronden
den oogst te verdubbelen. Men gebruikt hem tegen-
woordig in alle gedeelten van Europa.
Men bemest niet in het jaar dat men kalkt.
De kalk doodt liet kweekgras, en bereidt den grond
bijzonder goed voor rupsklaver (llleclicago) en klaver.
Men strooit er 45 tot 100 mudden van op den bun-
der; het is beter er minder op te brengen en meer-
malen het te herhalen. Er is krachtige en ook zwakke
kalk; van de eerste strooit men minder dan van de ‘
tweede.
W Men moet denzelfden grond niet altüd kalken, maar
bij afwisseling ook bemesten.
§ 4. Over het Gips of Plaister. ­
Iedereen is bekend met de werking van gips op rups-
klaver, klaver, hanekop (Hcdysamm, Sainfoin), vitsen
of wikken, erwten en boonen. Maar er znn streken ·
waar de gips niets uitwerkt ; dit is hoofdzakelük op de .
vochtige landen het geval. · _
Men beweert dat eene kan zwavelzuur, vermengd
. .*ï’
‘ met 1000 kannen water even veel uitwerkt als gips. , ï
Ik raad dit overal te beproeven, eerst in het klein, ’
later in het groot, indien men er goede uitkomsten
V van ziet.
Het is weinig kostbaar. Eene kan zwavelzuur kost
2%