HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 943.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

V (
li ‘
l 10
j ` weet en dat men telkens en altüd moet herhalen, is, "
dat eene gewone bemesting in eene goede landbou-
5 wonde streek moet zijn van 50,000 Nederlandsche
· ponden op den bunder, of 500 ponden op de Neder-
landsche roede.
l Beproef zelve, zet eene Nederlandsche roede af`,
l. weeg 500 ponden mest af en breng er die over na ze
jg tot eene dikke br§·aangelengd te hebben, en gij zult ` y
ëi zien dat nog niet genoeg voor hennip en sommige
andere gewassen zult hebben. De moestuinen verlan-
gen ieder jaar zulk eene bemesting, en op ons bouw-
land emoct hij drie jaren duren. ‘
Eg Wilt weten, zoodra gij geoogst hebt, hoe veel
gl mest gij in 0Cll jaar zult maken? kunt het.
50 QQ hooi geven 110 PQ mest; dus 15,000 Hi hooi
M geven 33,000 EQ mest.
Hebt gij 150 mudden graan? (Middelbare jaren ' X
TT weegt eene schoof 9 Fi? en geeft 3 QQ graan en G {Q
il stroo) dan hebt gij 22,500 Q3 stroo die het dubbel of
l j · _ 45,000 PQ moet geven.
j Dus hebt 78,000 @[2 mest en indien gij dien op
1 acht bunders brengt, hebt gij voor iederen bunder
e slechts 9,750 FQ in plaats van 50,000 QQ. Op die
; wüze gaat uw land achteruit.
Teelt gij wortel-gewassen? Ieder PQ geeft een EQ mest.
Hebt groen voeder dat op stal laat gebrui-
jg ken? Het levert ponds ponds gelijk.
Maar dat gü laat afgrazen komt voor weinig in re-
l ; kening. ,
Dit zijn zaken die men moet weten als men wil
' bouwen. `
Ook vraag ik overal waar ik kom aan de landbou-
rl wers. Waa1‘aan hebt behoefte? Aan mest zeggen
l zü, aan niets dan 1nest.
¢ Terwijl nu het ontoereikende van den stalmest ge-
ïl. bleken is, moet men
Ll 10. Deszelfs hoeveelheid zoo veel mogelijk vergrooten.
20. De toevlugt nemen tot andere meststoH`en’die de
Fl _ stalmest kunnen vervangen.
_ Dit is het werk van de Landbouxv-Maatschappüen. ‘
ij § 2. Over dan ./llergel.
F
De mergel wordt op sommige plaatsen onder den
rli "
*·l.,,,____,___.-,e..Lr _ _r., A , i -·... . ,.,,