HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

{y_,_,.vW~ g Y . Y ·--r· ··-~·r·‘llr `F ` " " '_ ```>` W ‘<_;­·,-,_· ~-~-·~;;­‘~·ïe;%. -~.­ ·· ’
gl 8
zoude de stem des roependen in de woestän z§n, en ·
gl die onbedachtzame raadgevingen zouden anderen, die
lg opvolgbaar waren, doen verwerpen. Het doel is niet
v meer te eischen om minder te verkrijgen.
Het onderwijs van de landbouwenden zal tot uwe
M pogingen medewerken, maar hunne onwetendheid zal u
groote hinderpalen in den weg stellen. Ook daarom
g heb ik steeds de uitgave van Volksboekjes als zeer x
á 4 nuttig beschouwd. ’ ‘
¤ Maar welke ook de trap van geleerdheid zn, reken
meer op het voorbeeld als op het woord.
Beproef nimmer plotseling de gewoonten van eene
streek te veranderen. Gij zoudt niet slagen en boven­­
li dien uwen invloed verliezen. Daarenboven znn er
goede gewoonten die gü zoudt afkeuren; zoo zeer w_ü­·
§ zigen grond en klimaat alles. De tnd alleen en het
l voorbeeld van eene goede praktük, kunnen de kwade Q
vernielen. i `
E Herinner u steeds dat er niets nitsluitends bestaat, en ·
l dat alles betrekkelük is. kunt anders te werk gaan.
{ dan een ander en goed handelen; er bestaat slechts
v eene algemeene wet: de verbetering van den grond.
, Dit denkbeeld wil ik uiteenzetten.
HOOFDSTUK I.
l V Wat Jllaatschappçïavz voor alles moeten in het- oog houden,.
l Mannen vereenigen zich, de staat en de provincie W
- geven hun fondsen om den landbouw te verbeteren;
dit stelt eene Landbouw-Maatschappü daar. (In Ne­·
derland evenwel worden daartoe de fondsen van staat
l en provincie niet geëischt, immers niet verstrekt). ·
Er zgn er die iedereen tot lid aannemen; dit is
goed. Anderen beperken de aanneming en beleedigen
_ dengenen die zg weigeren; dit is verkeerd.
Eene Maatschappij voor Landbouw is eene vereeni-
ging van Landeigenaren, landbouwers en landbouw-
;, bevorderaars. Het is een gebouw, tot welks stichting ,
ieder zünen steen moet büdragen.
ll; De eerste pligt van eene vereeniging is, zich bekend
· te maken met zünen kring, het zamenstcl der gron-
den en de wüze van bebouwing te leeren kennen.
l `Wat zal zij bevinden?
l