HomeDieren-ZondagPagina 9

JPEG (Deze pagina), 766.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

7
den volgenden inhoud: ,,Er heeft zich hier te lande een
, ,,comité gevormd tot afschaffing van rijdieren aan het strand
,,te Zandvoort. Dit comité, dat van meening is dat er een
,,einde moet komen aan het afbeulen en mishandelen dezer
­ ndieren, wat velen zoozeer tot ergernis strekt, tracht die af-
,,schaffing te bewerken door het aanbieden van een adres
,,aan den Gemeenteraad van Zandvoort, waarin verzocht
' ,,wordt de politieverordening zóódanig te wijzigen, dat het
,,exploiteeren van rijdieren verboden wordt.
,,Van verschillende zijde ontving het comité reeds be-
,,tuigingen van sympathie en toezegging van medewerking
,,.en geldelijken steun.
,,Het Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bescherming
,,van dieren verklaarde zich eveneens bereid tot medewerking?
Een paar dagen later ontving ik een uitvoerig schrijven,
over hetzelfde onderwerp handelend. Eene Dame, die l.l.
zomer alhier eenigen tijd als Badgast vertoefde, deelde mij
daarin mede dat het lijden van de dieren aan het strand
haar dermate had getroffen, dat zij, in vereeniging met
anderen, pogingen in het werk stelde daaraan een einde
te maken. Zij begon, ­ zoo staat er in dien brief, ­- met
het loskoopen van een allerongelukkigst ezeltje uit de hand
van zijn beul. Het oude lastdier is ergens ondergebracht in
een warmen stal, waar het verder zijn dagen mag slijten.
De veearts dier plaats zeide: ,,wat moet die stumperd ge-
leden hebben!" En de dierenvriendin voegt er verontwaardigd
aan toe: ,,Op dat diertje zag ik groote, zware mannen
rijden!"
Natuurlijk, ’t gaat niet aan zoo alle strandpaardjes en
ezeltjes op te koopen. Maar, - zoo las ik, - ,,er wordt
,,eene actie op touw gezet om dat verhuren van z.g.n. strand-
nrijdieren af te schaffen. Lijsten zullen rondgaan, waarop
nhandteekeningen worden verzameld. Dàn zal een adres aan
,,den Raad worden ingediend om eene verordening in het
,,leven te roepen die het exploiteeren van rijdieren aan het
,,strand verbiedt".
De brief eindigde met de vraag of ik mijne medewerking
hiertoe wilde verleenen.
En zie, daar lees ik nu gisteren iets over hetzelfde on-