HomeDieren-ZondagPagina 8

JPEG (Deze pagina), 796.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

6
bepaalde Zondagen, waarop bepaalde belangen, die tegen-
woordig algemeen aan de orde zijn, worden beschouwd in
het licht van het Evangelie, uitnemende diensten kan be-
wijzen.
lk verwees daarbij naar het voorbeeld van het Buitenland. .
Daar kent men een ,,Ziekenhuis­Zondag", waarop gesproken
wordt over de lichamelijke en geestelijke krankenverzorging,
om belangstelling te wekken in den Diakonen- en Diako- '
nessen­arbeid.
Men heeft er een ,,Gevangenis-Zondag", waarop de ge-
meente gewezen wordt op hare roeping tegenover de onge-
lukkigen die ,.,gezeten" hebben, en zoo is er gelegenheid het
z.g.n. werk der ,,reclasseering" toe te lichten en daarvoor .
medewerking in te roepen. '
Men heeft er een ,,Weeshuis­Zondag", een' ,,School­Zondag",
. een ,,Fabrieks­Zondag".
En, -- zoo is het althans in Engeland - één Zondag in
het jaar draagt den naam ,,Dieren-Zondag". Deze is bestemd
om de Christenen te herinnerenaan hun verplichting tegen-
over de dieren, ten einde menig op dit punt nog vastslapend
geweten wakker te maken en alzoo invloed te krijgen op de
_ openbare meening en aldus op de wetgeving.
Ik zou onwaarheid spreken als ik zeide dat door die
Vredes­Zondag-prediking het verlangen naar de instelling
van dergelijke Zondagen onder ons is gewekt. Er moet
trouwens heel wat gebeuren eer een Hollandsch gehoor warm
wordt voor iets nieuws, d.w.z. voor iets dat in ons land een
nieuwigheid zou wezen.
En toch, een enkele sprak tegenover mij den wensch
uit om ook in Zandvoort van tijd tot tijd een Zondagsdienst
speciaal te wijden aan de overdenking van een onderwerp
dat het dagelijksch leven raakt en tóch zelden of nooit op
den preekstoel wordt gebracht. Ik gaf de toezegging aan dat
verzoek gevolg te zullen geven, al wist ik langen tijd niet
waarmede ik zou beginnen, welk vraagstuk van den tegen-
woordigen tijd ik het eerst zou bespreken.
In de afgeloopen week ben ik echter tot een besluit
gebracht.
Eerst werd mij een couranten­uitknipsel toegezonden van ä