HomeDieren-ZondagPagina 7

JPEG (Deze pagina), 686.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

DIEREN ZONDAG `)
l 1. _ Gij doet hem heerschen over de werken
uwer handen, Gij hebt alles onder zijne
voeten gezet: schapen en ossen, allen
die, ook mede de dieren des velds; het
gevogelte des hemels en de visschen
der zee: hetgeen de paden der zeeën
· doorwandelt. ­:­ Psalm VIII vs. 7-9.
Toen ik, gehoor gevende aan het verzoek van de Neder-
landsche afdeeling van den VVereldbond der Kerken, om
den eersten Zondag van Augustus te maken tot ,,Vredes­
Zondag", in het inleidend woord van mijn prediking zeide
dat het de roeping der Evangeliedienaren is: niet om dej
menschen te onthalen op leerstellige redeneeringen en be- `
spiegelingen, maar om het eeuwigblijvend woord van God
te brengen aan de kinderen van onze eeuw in hun eigen
taal en in verband met de vraagstukken van het heden,
heb ik er tevens op gewezen dat, tot bevordering van zulk
een tijdige en dus practische prediking, de instelling van
*) Een paar dagen nadat ik deze preek had gehouden, - ’t was
den 26sten November 1916, ­ werd mü dringend verzocht haar op
te nemen in den Zondagsbode. Ik gaf aan dien wensch geen gehoor
omdat ik de voorkeur gaf aan een andersoortig Hoofdartikel gedurende
den Adventstüd. '
Nu echter kan ik, mede in verband met de inzameling van hand- "
teekeningen voor een adres aan den Raad om de strand­rijdieren af
te schaffen, een inzameling waarmede onlangs een begin is gemaakt,
het verzoek alsnog inwilligen, hopende op deze wijze tot het welslagen
der adresbeweging iets te mogen bijbrengen. .
De Liturgie was aldus: Voorzang: Psalm 100 vs. 1 en 3. Lezen:
Psalm 8. le Tusschenzang: Gezang 7 vs. 1, 2 en 3. 2de Tusschen-
zang: Psalm 84 vs. 2. Nazang: Gezang 4 vs. 6.