HomeDieren-ZondagPagina 5

JPEG (Deze pagina), 627.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

WOORD VOORAF.
Wie overtuigd is van de noodzakelijkheid dat alle levens-
terrein beschouwd wordt in het licht van Gods Woord, kan
het slechts toejuichen dat dit ook geschiedt met de dieren-
wereld en met onze verhouding tegenover een zooveel
omvattend en belangrijk deel van de bezielde schepping.
,,De Internationale Bond der Chr. Kerken tot bescher-
ming van Dieren en tot bestrijding der Vivisectie" heeft
in deze een roeping te vervullen, die nog maar al te veel
wordt verwaarloosd. Ds. G. Posthumus Meyjes, predikant
te Zandvoort, vond in een ergerlijk misbruik daar ter plaatse
' terecht aanleiding zijn gemeente te bepalen bij het haar aan- _
gewezen standpunt in deze en in het algemeen ten opzichte
van de dierenwereld. Zijn preek heeft, afgezien van het meer
bijzonder locale, beteekenis vèr buiten de Zandvoortsche ge-
meente. Daarom verheugen wij ons dat de prediker verlof
gaf aan het Bestuur der afdeeling ,,Nederland" van den
Internationalen Bond om haar zoo ruim mogelijk te verspreiden.
Zij werpe onder ’s Heeren zegen goede vrucht af en opene
menig oog voor wat tot hiertoe ten onrechte werd voorbij-
. gezien of althans niet voldoende werd beseft.
Namens het Bestuur der afd. Nederland
van den Internat. Bond voornoemd
,S·GRAVENHAGE, Dr. ]. P. DE BIE,
Maart 1917. Voorzitter.