HomeDieren-ZondagPagina 24

JPEG (Deze pagina), 820.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

T 22 l
i de rechtbank der zedelijkheid, die toch alleen het eigen offer
j van de martelaren der wetenschap billijkt? Of zegt iemand ‘i
dat óók de tegenstander der vivisectie daarover wel anders
oordeelt als b.v. zijn kind eens kon gered worden op deze
voorwaarde: dat een dier werd gemarteld en gepijnigd? Toen j
p een geneesheer den bisschop van Westminster eens stelde 3
i voor deze vraag: of hij zijn hond dan soms zou kiezen boven 2
zijn kind? antwoordde Zijne Eminentie: ,,om u de waarheid
i te zeggen, dokter, als het leven van mijn kind op 't spel
j stond, dan zou ik wellicht, als ik dacht dat dit zou helpen,
L uzelf en de geheele medische faculteit er aan wagen/’
` En dan, ...... maar waar zou ik eindigen, als ik wilde
wijzen op àlle gevallen van voorkomende dieremmishandeling?
i Liever roep ik ulieden, kleinen en grooten, jonge menschen l
A en ouden van dagen op om, ieder in uw kring, voor de j
g dieren-bescherming te doen àl wat uwe hand vindt om te
_ doen. l
l Laat ons eendrachtiglijk dat eene groote kwaad uit ons
f midden weg doen, dat ieder seizoen wederkeert: het strand- j
schandaal met die afgebeulde paarden en ezels.
Niemand zegge: maar wat moeten dan de eigenaars dezer
dieren beginnen, wier broodwinning immers het verhuren
daarvan is. Q
Op zoo’n domme vraag antwoord ik met een wedervraag:
zoudt ge niet willen teekenen op een lijst om alle kroegen S
te sluiten, de kroegen die zooveel ellende brengen over ons volk? ii
Zoudt ge, indien men u een lijst presenteerde om daarop j
uw naam te zetten als bewijs van instemming met het streven
om den wereldvrede te verzekeren, aarzelen?
Zijt ge er vóór of zijt ge er tegen om inbrekers en dieven j
achter slot en grendel te zetten? ·
Zoudt ge twijfelen wat gij doen moest, als iemand u zei:
,,denk aan de kroeghouders, wat moeten die dan beginnen
als hun zaak wordt gesloten? Het verkoopen van sterken drank
t is hun broodwinning"? Als men u aankwam met de tegen­_
, werping: ,,wat moeten de leveranciers van oorlogstuig begin- >
nen als er geen oorlogen meer worden gevoerd; kanonnen 5
gieten en bommenmaken is immers hun broodje" ?Als men de
inbrekers en dieven hun affaire ongehinderd wilde laten uit-
l
3
Q
i