HomeDieren-ZondagPagina 21

JPEG (Deze pagina), 800.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

a
l ‘ 21
l
het al of niet doelmatige dezer tractie *) en al zullen deze
° " legerhonden ongetwijfeld goed worden verzorgd en deugde-
lijk zijn ingespannen, afkeurenswaardig is en blijft het dat
{ onze infanterie deze trekdieren gebruikt, al is ’t alleen reeds
om ’t slechte voorbeeld dat zoo van hooger hand wordt gegeven !
1 En dan, die ellendige opzetteugels der luxe-paarden en
_ het ,,coupeeren" hunner staarten, die hun natuurlijke be-
scherming zijn tegen de vliegen.
En dan, die ijdelheid der nmenschcn, waaraan de reigers,
~ alleen ter wille hunner mooie pluimen, ten offer vallen; dat
· wreede jachtvermaak, waarbij het den dapperen (9) jager alleen
maar te doen is om zijn mede-jagers (bijna zei ik: slagers)
j te overtroeven in het aantal gemaakte slachtoffers, terwijl het
herhaaldelijk voorkomt dat het wild alleen wordt aangeschoten,
l zonder dat men zich verder bekommert over ’t stomme dier
dat ergens, vleugellam of blindgeschoten, langzaam ligt te
t sterven.
En dan, die verfoeilijke liefhebberij van velen om lijsters
en vinken en leeuwerikken in kleine tralie­kooitjes tegen den
- muur te hangen, terwijl ’t ook aan beestachtige menschen niet
ontbreekt die zoo’n kleinen zanger de kraal­oogjes uitsteken
è. omdat ze dan, ­- wie anders dan de duivel zelf kan de uit-
I vinder dezer geraffineerde kwelling zijn P -­ beter en mooier
zingen (wat natuurlijk een leugen is 1
i En dan, let eens op die stakkerigie, kreupele, zielige paar-
- * den voor sommige groote, zware vrachtwagens!
5 En dan, de vivisectie! Men spreekt van het belang der
wetenschap. Maar, aangenomen dat de noodzakelijkheid der
j dier-proeven inderdaad voor de wetenschap is uitgemaakt
i (wat het geval niét is), hoe is dat opzettelijk wonden, vergif-
tigen en besmetten van gezonde dieren te rechtvaardigen voor
*) In het weekblad ,,De Dierenvriend", 9e Jaargang No. 16, schrijft
de Kapitein-Paardenarts Dr E. Bemelmans over ,,Trekhonden voor
Infanterie-Mitrailleurs". Hij betwijfelt of het gebruik daarvan, bij ma.-
noeuvres gunstig gebleken, wel doeltreffend zou wezen bij o0rlogstoe­
- stand. En nu las ik in de N. Rott. Ct., in het ochtendblad van Zater-
I dag 3 Febr. l.l. dat het Belgische legerbestuur, dat de hondentractie
het eerst officieel invoerde, de honden voor mitrailleurs heeft afge-
; schaft, daar ze in den bewegings­0orl0g absoluut niet voldeden. .