HomeDieren-ZondagPagina 20

JPEG (Deze pagina), 801.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

I 20 ,
l `
,,Foei, hoe ziekelijkl" zegt misschien iemand die dit I
, leest en den Heilige _uitlacht om diens sentimentaliteit. • I
Maar ik zeg met den warm gevoelenden en toch zoo kern
l · gezond oordeelenden franschen schrijver C. VVagner: ,,Ik vind
" dat eenvoudig aanbiddelijk". , l
l Neen, ik lach niet om de teedere gehechtheid aan dieren, l
die door velen terstond als ,,overdreven" wordt gebrand- j
j merkt.
r Ik ben aan het lachen daarover nog niet toe, zoolang er S
­ nog zooveel dingen met de dieren gebeuren, welke iemand,
, die geen steen inplaats van een hart in zich omdraagt, aan _ ,
‘ het schreien brengen van tranen die de tolken zijn, beide
I van medelijden en van toorn. ­
Onze arme, magere strand-ezels en paardjes hebben `s zomers
onuitsprekelijk veel te verduren van de zijde hunner wreede
berijders. O, dat slaan, dat trappen, dat afjakkeren, dat martelen
door het rukken en trekken aan de teugels! En dan zitten er aan
. de ongelukkige hoofdstellen dezer dieren ook nog oogkleppen!
g, In den zomer kan de zon, vooral vlak aan zee, gruwelijk
j branden. Het door de zonnestralen gloeiend geworden leder _
der oogkleppen is zóó heet, dat iemand er zich aan zou
branden als hij het aanraakte. Iïn intusschen, vlak achter I
dat gloeiende leer bevindt zich het uiterst gevoelige oog der i'
. paarden en ezels. Ze klagen niet; zij dulden. Maar zij lijden
onbeschrijfelijk.
En dan, denkt eens aan het droevig lot der karrehonden! _ r
In Frankrijk, Engeland en Denemarken mogen honden voor ,
dat doel niet gebruikt worden. In ons landje echter, waar ë
men zoo fier zingt dat men, met zijn Neerlandsch bloed in
de aderen ,,van vreemde smetten vrij" is, is dat uitbuiten
i van honden, die er allerminst op gemaakt zijn om als trek- ï
dieren zware lasten voort te trekken, een dagelijks voorko- d·
mend verschijnsel. Wat hebben deze dieren, die er meestal r
uitgemergeld uitzien, veel te lijden: ’s zomers van den dorst
en ’s winters van de koude, als zij, wanneer de kar ergens
stilstaat, zoomaar op den bevroren grond moeten liggen, willen i
ze een oogenblik rusten!
Zelfs ons legerbestuur misbruikt die edele, trouwe huisdieren
door ze te spannen voor infanterie-mitrailleurs. Daargelaten