HomeDieren-ZondagPagina 19

JPEG (Deze pagina), 802.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

n
g 19
1
ï zachte, duiven verkochten, sprak: ,,neemt ze van hier weg!"
De ijver van Gods Huis had Hem verslonden, maar, midden
in de uitbarsting van Zijnen toorn gedacht Hij der ontferming
jegens die weerlooze tortelduiven (joh. H vs. 14-16).
Die, om de verhouding tusschen Zich en de Zijnen te
, teekenen, het beeld kiest van des herders zorg voor zijn
H schapen: ,,Ik ben de goede herder. De goede herder stelt
* zijn leven voor de schapen. ik ben gekomen opdat zij het
leven én overvloed hebben. Ik heb nog andere schapen, die
van dezen stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij
., zullen mijne stem hooren en het zal worden ééne kudde en
il één herder" (joh.
3 Die onder de toejuichingen eener geestdriftige menigte zijn
j intocht hield in jeruzalem en Zich niet geschaamd heeft dat
2 te doen, gezeten op het meest verachte en meest mishandelde
i ‘ aller dieren, den veel-dragenden, veel­geslagenen ezel.
l En toen Hij Zijn discipelen uitzond om dat rijdier voor
, hem te halen, wees Hij hun de plaats waar zij een ezelin
zouden vinden met haar veulen. Maar met aandrang stond
Hij er op die beide, moeder en jong, niet van elkander te
j scheiden. Hij zegt niet: breng de een tot mij, maar: ,,ont-
H bindt ze en brengt ze tot Mij" (Matth. 21 vs. 2).
q Er is een klein torretje, dat de naam van nlieven Heer’s
beestje" draagt. Kinderen hebben daar een soort van ge-
wijden eerbied voor. Ze zullen het niet dooden. Zien ze het
i in ’t water liggen, zij werpen het grashalmpjes toe om er zich
aan vast te kunnen grijpen en er zich aan telaten optrekken.
” Vinden zij ’t ergens verkleumd zitten, ze warmen het in hun
; hand. Kruipt het tegen den binnenkant van het raam der
kamer, waarin het gevangen is, zij openen ’t venster om het
I zijn vrijheid te hergeven. Hoe zouden ze die torretjes met
•; hun schildvleugels als een sterrenhemel gestippeld, kwaad
durven doen? Zijn ze geen beestjes van den lieven Heer?
Wat zou het goed zijn als men de kinderen vroeg leerde
, om óok in honden paard en ezel en rund en vogels dieren
van onzen lieven Heer te zien! Dat deed Franciscus van
l Assisi, de Heilige, die een roerende liefde voor dieren had,
; ze vriendschappelijk toesprak en hen zijn broeders en zusters
f noemde.