HomeDieren-ZondagPagina 14

JPEG (Deze pagina), 780.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

14 ‘
doenlijk sprak met haar eigenaar, wat heeft men over die ge-
schiedenis al niet gemeesmuildl ·
Natuurlijk, zegt men, natuurlijk is dat nooit gebeurd. Ziet
. ge nu wel dat de Bijbel een boek is van sprookjes en fabeltjes?
Een ezel die spreekt, het is te gek om zoo iets te gelooven!
Alsof de dagelijksche ervaring niet leerde dat er héél wat
sprekende ezels rondloopen en ’t niet juist bijna nooit voor-
komt dat een ezel kan zwügenf s '
inplaats van die ezelin van Bileam aan te halen als een Q l
` argument tegen de Bijbelsche geschiedenis, zouden al die ezel- ‘
achtige menschen hun tijd heel wat beter én nuttiger besteden, ‘ 6
wanneer ze die menschelijke ezeltjes op het strand eens wil- i
den aanhalen.
In fïguurlüken zin: als toonbeelden van wreedheid en
ellende door ’s menschen schuld.
En in lelterlüken zin: aan-haalden, streelden, vriendelijk
behandelden, inplaats van ze te schoppen en te slaan en te `
laten verhongeren en prijs te geven aan hun beulen.
Gevoel hebben is een zegen. Maar het kan tot een vloek
worden, als die gevoeligheid niet wordt ontzien, maar beleedigd.
Soms zou een mensch wel ongevoelig willen zijn. Dan zou
harde en onbillijke bejeging hem niet deeren en niet smarten.
En zoo zou ik soms ook voor ’t dier wenschen dat het
maar gevoel-loos was. Dan zou het niet zoo lijden als het nu
gedurig door menschen lijden moet.
Arm dier! welk een schuld rust er op uw medegezegende, -
den mensch!
Ellendige mensch! gij, die u niet ontziet u te vergrijpen
aan een gezegende des Heeren!
»« sw
»<
Indien u "de lijst wordt gepresenteerd om daarop uw naam Q
te zetten, mijne Hoordersl ten einde bij den Raad ook uw 4
stem te laten hooren in het belang der dieren­bescherming, N
verzuimt dan de schoone gelegenheid niet om die vier·voetige
schepselen, die zomers aan ons strand worden afgejakkerd,
te redden uit de handen van die twee­voetige schepsels, die
zulk een schrikkelijke illustratie zijn van de waarheid dat een